Στα 804 εκατ. ευρώ οι δαπάνες του ΥπΑΑΤ στο ΠΔΕ για το 2022

Στα 804 εκατ. ευρώ οι δαπάνες του ΥπΑΑΤ στο ΠΔΕ για το 2022
Τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού για τον πρωτογενή τομέα. 

Από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα χρηματοδοτηθεί το μέτρο της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο εκτιμάται στα 50 εκατ. ευρώ, για τους νέους αγρότες και αγρότες-μέλη συνεργατικών σχημάτων για το έτος 2022.

Παράλληλα, παραμένει και για το 2022 η μείωση του ΦΠΑ των ζωοτροφών από το 13% στο 6%. Το δημοσιονομικό κόστος για το 2021 ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ και για το 2022 σε 15 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την εκτέλεση της αποστολής του και ιδίως για την ανάπτυξη και βελτίωση των συνθηκών παραγωγής του αγροτικού τομέα, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την προώθηση του εξαγωγικού προσανατολισμού των αγροτικών προϊόντων, την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας των παραγόμενων και των εισαγόμενων τροφίμων στη χώρα και την αξιοποίηση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ).

Σημαντικό μέρος των πιστώσεων αυτών θα διατεθεί για:

  • την καταβολή στους αγρότες κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ, μέσω του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ),
  • την επιχορήγηση εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους στο πλαίσιο της προαγωγής της αγροτικής ανάπτυξης της χώρας. Μεταξύ άλλων, για την επιχορήγηση του ΕΛΓΑ με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών έχουν προβλεφθεί πιστώσεις ύψους 30 εκατ. ευρώ και 
  • την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).

Επισημαίνεται ότι η διαφορά μεταξύ των εκτιμήσεων για την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΑΤ οικονομικού έτους 2021 και των αντίστοιχων προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2022, ύψους 226 εκατ. ευρώ, οφείλεται σε πιστώσεις που μεταφέρθηκαν το 2021 για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του Covid-19 ύψους 48 εκατ. ευρώ και σε πιστώσεις για λοιπές οικονομικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα, στην αυξημένη επιχορήγηση του ΕΛΓΑ, καθώς και στην κάλυψη του μειωμένου ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) το οικονομικό έτος 2022.

Τα έργα του γεωργικού τομέα που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ περιλαμβάνουν έργα υποδομών για τη βελτίωση συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, οικονομικές ενισχύσεις γεωργικών προγραμμάτων, βελτιώσεις και εξοπλισμό κτηνιατρικών εργαστηρίων σε ακριτικές περιοχές, εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα ενίσχυσης της αλιείας κ.λπ.

Το σύνολο των δαπανών του ΥπΑΑΤ στο ΠΔΕ έτους 2022 προβλέπεται να ανέλθει στα 804 εκατ. ευρώ.