Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δρ. Κτηνιατρικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δρ. Κτηνιατρικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δρ. Κτηνιατρικής
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:30. 

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control-MobiLab».

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο και ειδικότερα: Ενός/μιας διδάκτορα με πτυχίο κτηνιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΑΠΥ) ή τίτλου κτήσης.

Τα καθήκοντα του ατόμου αυτού θα είναι υποστήριξη του έργου σε ότι αφορά:

  • Την έρευνα πεδίου στις κτηνοτροφικές μονάδες (farming screening) για να αποτυπωθεί και χαρακτηριστεί η κατάσταση των μονάδων των Ιονίων Νήσων. Η καταγραφή θα γίνει μέσω ερωτηματολογίων που θα διακινηθούν στα Ιόνια Νησιά.
  • Την ανάπτυξη καινοτόμου έρευνας: διερεύνηση των αποτελεσμάτων αξιοποίησης των φύλλων ελιάς στη διατροφή και την επίδραση τους στην υγεία των ζώων και στην παραγωγή των ζωικών προϊόντων.
  • Τη δημιουργία δικτύου εμπειρογνωμόνων-επιστημόνων και χρηστών/ωφελουμένων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
  • Τη δημιουργία και ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών (βάσης δεδομένων) με πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων, την κατάρτιση, το σχεδιασμό, την έρευνα και την ευαισθητοποίηση των ωφελουμένων.

Αναλυτικά η πρόσκληση ΕΔΩ.