Προϊόντα διατροφής διπλής ποιότητας: Αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών

Προϊόντα διατροφής διπλής ποιότητας: Αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών
Η Ε.Επιτροπή βοηθά τα κράτη μέλη να εντοπίσουν και να δράσουν κατά της διπλής ποιότητας των τροφίμων

Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Juncker στη φετινή ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα τρόφιμα και τους καταναλωτές σε προϊόντα διπλής ποιότητας.

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα βοηθήσουν τις εθνικές αρχές να καθορίσουν εάν μια εταιρεία παραβιάζει τους νόμους της ΕΕ κατά την πώληση προϊόντων διπλής ποιότητας σε διάφορες χώρες.

Οι κατευθυντήριες γραμμές απαριθμούν και εξηγούν τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τα τρόφιμα και της νομοθεσίας της ΕΕ για τους καταναλωτές, τις οποίες οι αρχές πρέπει να αναφέρουν όταν αναλύουν δυνητικό ζήτημα διπλής ποιότητας προϊόντος.

Ο κανονισμός για τις πληροφορίες για τα τρόφιμα απαιτεί να παρέχονται στους καταναλωτές ειλικρινείς και επαρκείς πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν διατροφής.

Για παράδειγμα, οι ετικέτες τροφίμων πρέπει να απαριθμούν όλα τα συστατικά που περιέχονται σε ένα προϊόν.

Η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές απαγορεύει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως η εμπορία πανομοιότυπων προϊόντων κατά τρόπο που μπορεί να παραπλανήσει τους καταναλωτές.

Βάσει αυτής της νομοθεσίας, οι κατευθυντήριες γραμμές θεσπίζουν μια βήμα προς βήμα προσέγγιση για τις εθνικές αρχές καταναλωτών και τροφίμων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι παραγωγοί παραβιάζουν αυτούς τους νόμους.

Σε περίπτωση παραβίασης της διασυνοριακής πτυχής, οι αρχές των καταναλωτών μπορούν να το αντιμετωπίσουν μέσω του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι εθνικές αρχές καταναλωτών και τροφίμων είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των εταιρειών με τους νόμους της ΕΕ.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να τους βοηθήσει μέσω αυτής της καθοδήγησης και μέσω διαφορετικών πτυχών εργασίας.

Εκτός από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, η Επιτροπή επεξεργάζεται μια μεθοδολογία για τη βελτίωση των συγκριτικών δοκιμών των προϊόντων διατροφής, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να συζητήσουν αυτό το ζήτημα σε μια υγιή και κοινή επιστημονική βάση που είναι η ίδια για όλους.

Η Επιτροπή διέθεσε 1 εκατομμύριο ευρώ στο Κοινό Κέντρο Ερευνών για την ανάπτυξη αυτής της μεθοδολογίας.

Η Επιτροπή χρηματοδοτεί επίσης περαιτέρω εργασίες σχετικά με τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την επιβολή της νομοθεσίας, προσφέροντας 1 εκατομμύριο ευρώ στα κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση μελετών ή δράσεων επιβολής.

Η Επιτροπή ξεκίνησε διάλογο με τους παραγωγούς και τις ενώσεις εμπορικών σημάτων, οι οποίοι δεσμεύθηκαν να αναπτύξουν κώδικα δεοντολογίας για το φθινόπωρο.

Για περισσότερα δείτε ΕΔΩ