Πρόγραμμα για ανέργους 18-24 ετών στον πρωτογενή τομέα

Πρόγραμμα για ανέργους 18-24 ετών στον πρωτογενή τομέα
Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση με στόχο την ενδυνάμωση δεξιοτήτων ανέργων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής. 

Η Επιτελική Δομή Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΑΠΚΟ) (πρώην ΕΥΕ/ΕΚΤ) και η Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), ως συνδικαιούχοι, έχουν αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής «,η οποία εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/ΥΕΙ). Επισημαίνεται ότι για την παρούσα πράξη η ΕΕΔΕ έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ).

Η Πράξη αποσκοπεί στην συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 3.600 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, στο αντικείμενο των εξαγωγών με έμφαση στον Πρωτογενή Τομέα με στόχο την ενίσχυση των προσόντων τους, ώστε να αποτελέσουν ένα σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού των ελληνικών εξαγωγών.

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση).

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις:
Φάση Α: α μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Φάση Β: α μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών
Φάση Γ: β μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Φάση Δ: β μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών

NΕΑ Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής» έως τις 31/12/2017 και ώρα 23:59.

Για την υποβολή αίτησης επιχειρήσεων πατήστε ΕΔΩ

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων Γ? Κύκλου της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής» έως τις 01/10/2017 και ώρα 23:59.

Για την υποβολή αίτησης ωφελούμενου πατήστε ΕΔΩ