Παρέμβαση από ΚΕΟΣΟΕ

Παρέμβαση από ΚΕΟΣΟΕ
Για το κόστος εγκατάστασης αμπελώνα στα σχέδια βελτίωσης. 

Παρέμβαση στο σχέδιο απόφασης που δημοσιεύτηκε προς διαβούλευση και αφορά τις Λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 ? 2020, πραγματοποίησε η ΚΕΟΣΟΕ σχετικά με το εύλογο κόστος εγκατάστασης αμπελώνα οινοποιήσιμων ποικιλιών.
Στην εν λόγω απόφαση και στο άρθρο 13, παρ.7 αναφέρεται: «Στην περίπτωση αγοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών απαιτείται με την αίτηση στήριξης η υποβολή προσφορών και τιμοκαταλόγων στρεμματικού κόστους για το είδος, την ποικιλία, την πυκνότητα φύτευσης και τη διαμόρφωση της προτεινόμενης φυτείας, όταν δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 9 (εύλογο κόστος)».

Παρότι η εγκατάσταση αμπέλων οινοποιήσιμων ποικιλιών δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 9, εν τούτοις όλα τα στοιχεία κόστους εγκατάστασης αμπελώνα ανά δράση τα οποία απαιτούνται να κατατεθούν από τον αιτούντα στήριξη, περιλαμβάνονται στην υπ΄αριθμ: 2129/70097 πρόσφατα εκδοθείσα απόφαση (ΦΕΚ Β 3361/22.9.2017), που προβλέπει τις ενισχύσεις σε περίπτωση εγκατάστασης αμπελώνα, στο πλαίσιο του προγράμματος Αναδιάρθρωσης.

Προκειμένου να μην υπάρχει διαφοροποίηση για το κόστος εγκατάστασης αμπελώνα οινοποιήσιμων ποικιλιών μεταξύ των υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, αλλά και επειδή τα κόστη εγκατάστασης αμπελώνα προκύπτουν από τις προβλεπόμενες ενισχύσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, όσον αφορά την προετοιμασία εδάφους, τη φύτευση και τις τεχνικές διαχείρισης, η ΚΕΟΣΟΕ παρενέβη προς το ΥΠΑΑΤ (Ειδική υπηρεσία εφαρμογής ΠΑΑ) προκειμένου η τελευταία να υιοθετήσει τον παρακάτω πίνακα ανά γεωγραφική κατηγορία και δράση, με τον οποίο ενισχύονται οι αμπελουργοί όταν αναδιαρθρώνουν τους αμπελώνες τους, εξαιρώντας φυσικά τη δράση της εκρίζωσης και της απώλειας εισοδήματος.