Νέα απόφαση για το φυσικό αλκοόλ στα αμπελοοινικά προϊόντα

Νέα απόφαση για το φυσικό αλκοόλ στα αμπελοοινικά προϊόντα
Αύξηση του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου των αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2017-2018. 

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιτρέπεται η αύξηση του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου για την αμπελοοινική περίοδο 2017-2018, των κάτωθι αμπελοοινικών προϊόντων που προέρχονται αποκλειστικά από οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, όπως έχουν ταξινομηθεί με την αριθ. 3534/96217/07.09.2015 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

α) Των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση και του νεαρού οίνου που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ζύμωσης, με προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους ή ανακαθορισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών

β) Του γλεύκους σταφυλιών, με προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους ή ανακαθορισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών ή με μερική συμπύκνωση συμπεριλαμβανομένης και της αντίστροφης όσμωσης

γ) Του οίνου, με μερική συμπύκνωση με ψύξη.

Η αύξηση του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση, του νέου οίνου που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ζύμωσης και του οίνου, για την αμπελοοινική περίοδο 2017-2018 δεν τυγχάνει οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με τον Καν. 1308/2013, όμως, ως οινολογική πρακτική, ακολουθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι αντίστοιχες διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και ιδίως το Παράρτημα VΙΙΙ και της υπ. αριθμ. 331058/25.09.2008 Κ.Υ.Α. των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η αύξηση του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου επιτυγχάνεται με τις ανωτέρω οινολογικές πρακτικές και δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση το 1,5% vol.

Η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται σε αμπελοοινικά προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ).