Καρδίτσα: Υποβολή δικαιολογητικών για χορήγηση Αδειών Διατήρησης Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

Καρδίτσα: Υποβολή δικαιολογητικών για χορήγηση Αδειών Διατήρησης Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

Καρδίτσα: Υποβολή δικαιολογητικών για χορήγηση Αδειών Διατήρησης Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Καρδίτσας, ως αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο Ν. Καρδίτσας, κάνει γνωστά τα εξής: 

Οι κτηνοτρόφοι, των οποίων οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις βρίσκονται εντός οικισμών ή πλησίον αυτών και προϋπήρχαν της 12ης Μαρτίου 2012 (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ν.4056/2012 περί ρυθμίσεων για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις) και υπέβαλαν αίτηση διατήρησής τους στην Υπηρεσία μας μέχρι την 5η Δεκεμβρίου 2017, καλούνται όπως μας καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να τους δοθεί η άδεια διατήρησης της κτηνοτροφικής τους εγκατάστασης.
Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 940/81279/26.07.2017 (ΦΕΚ 2741/τ.Β/2017) ΚΥΑ και την υπ'αριθμ.109/122248/17.11.2017 (ΑΔΑ:ΩΞΘ54653ΠΓ-ΞΤΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΔΑΟΚ Π.Ε. Καρδίτσας στα τηλέφωνα 24413-55210 και 24413-55238 (αρμόδιοι υπάλληλοι οι κκ Γ. Αραμπατζής και Ε. Σακκά)