Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων πολλαπλασιαστικού υλικού

Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων πολλαπλασιαστικού υλικού
Οι τύποι των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών  

Καθορίστηκαν με απόφαση που συνυπογράφουν οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης  και Οικονομικών οι προϋποθέσεις και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων εμπορίας του υλικού αυτού.


Οι τύποι των επιχειρήσεων που παράγουν και εμπορεύονται ή εμπορεύονται πολλαπλασιαστικό υλικό καθορίζονται ως εξής:

α) «Σποροπαραγωγική επιχείρηση», η οποία παράγει και εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό παραγωγής της

Η επιχείρηση μπορεί να εισάγει από τρίτη χώρα ή να αποκτά από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή από την εγχώρια αγορά βασικό ή άλλο υλικό για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης της επιχείρησης καθώς και να πωλεί χονδρικά και λιανικά αποκλειστικά τα προϊόντα παραγωγής της στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

β) «Φυτωριακή επιχείρηση τύπου Α», η οποία παράγει και εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό παραγωγής της, θαμνωδών και δενδρωδών ειδών συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων χρήσης τους ως αρωματικά ή φαρμακευτικά φυτά, καθώς και αμπέλου

γ) «Φυτωριακή επιχείρηση τύπου Β», η οποία παράγει και εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό παραγωγής της, γεωργικών φυτών, κηπευτικών, καλλωπιστικών φυτών και ανθέων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων χρήσης τους ως αρωματικά ή φαρμακευτικά φυτά, που ανήκει στην ομάδα της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1564/1985.

Η επιχείρηση μπορεί να εισάγει από τρίτη χώρα ή να αποκτά από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή από την εγχώρια αγορά βασικό ή άλλο υλικό για τις ανάγκες σποράς, φύτευσης ή εμβολιασμού της επιχείρησης καθώς και να πωλεί χονδρικά και λιανικά αποκλειστικά τα προϊόντα παραγωγής της στο εσωτε- ρικό και το εξωτερικό.

δ) «Φυτωριακή επιχείρηση τύπου Γ», η οποία παράγει και εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό παραγωγής της, προερχόμενο από ιστοκαλλιέργεια όλων των φυτικών ειδών που ανήκουν στην ομάδα της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1564/1985.

Η επιχείρηση μπορεί να εισάγει από τρίτη χώρα ή να αποκτά από άλλα κράτη- μέλη της Ε.Ε. ή από την εγχώρια αγορά βασικό ή άλλο υλικό για τις ανάγκες σποράς, φύτευσης ή εμβολιασμού της επιχείρησης καθώς και να πωλεί χονδρικά και λιανικά αποκλειστικά τα προϊόντα παραγωγής της στο εσωτερι- κό και το εξωτερικό.

ε) «Επιχείρηση Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α», η οποία εισάγει από τρίτη χώρα, αποκτά από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή από την εγχώρια αγορά, τυποποιεί (συσκευασία, υποσυσκευασία, ανασυσκευασία) και εμπορεύεται χονδρικά και λιανικά στη Χώρα, σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες, πολλαπλασια- στικό υλικό όλων των ομάδων της παρ. 1 του άρθρου 3 και των κατηγοριών των περ. β, γ, δ, και ε της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1564/1985 και του υλικού CAC- ελαχίστων κοινοτικών προδιαγραφών για τα δενδρώδη και STANDARD για το αμπέλι.

στ) «Επιχείρηση Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β», η οποία εισάγει από τρίτη χώρα, αποκτά από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή από την εγχώρια αγορά, και εμπορεύεται χονδρικά και λιανικά στη Χώρα, σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες πολλαπλασιαστικό υλικό.