Επιστημονικό συνεργάτη για το Τμήμα Γάλακτος ζητά ο ΕΛΓΟ

Επιστημονικό συνεργάτη για το Τμήμα Γάλακτος ζητά ο ΕΛΓΟ

Επιστημονικό συνεργάτη για το Τμήμα Γάλακτος ζητά ο ΕΛΓΟ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00. 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων-Τμ.Γάλακτος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου "Promotion of local Mediterranean fermented foods through a better knowledge and management of microbial resources- ProMedFoods" στο πλαίσιο του προγράμματος ARIMNET 2 (2nd Transnational Call, 2016) «ProMedFoods (ARIMNet-2) για το 2018».

Ο επιστημονικός συνεργάτης-ερευνητής θα προσφέρει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων στην Λυκόβρυση Αττικής, θα συμμετέχει στην διεξαγωγή μοριακών αναλύσεων με culture-dependent και cultureindependent τεχνικές για την ταυτοποίηση και χαρακτηρισμό οξυγαλακτικών βακτηρίων και ζυμών από δείγματα παραδοσιακού Γαλοτυριού.

Θα απασχοληθεί υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψη της συνυπεύθυνης ερευνήτριας Δρ. Δουλγεράκη και θα χρησιμοποιήσει τον υπάρχοντα μοριακό ή άλλο εξοπλισμό του ΙΤΑΠ με βάση τα πρωτόκολλα ανάλυσης και την αρωγή των εταίρων στο έργο ProMedFoods, όπως οι διαδικασίες αυτές ορίζονται στο αντίστοιχο Consortium Agreement.

Επίσης θα έχει την υπευθυνότητα συλλογής και επεξεργασίας των μοριακών αποτελεσμάτων και θα συμβάλλει στην συγγραφή των απαραίτητων εκθέσεων προόδου και διαφόρων ειδών δημοσιεύσεων, σε συνεργασία με την επιβλέπουσα Δρ. Δουλγεράκη και τον Δρ. Ι. Σεμέλη, επιστημονικά υπεύθυνο του έργου.

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος