Ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις

Ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις

Ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ενδιάμεση οικονομική πρόβλεψη για το χειμώνα του 2018. Καλύπτει τα έτη 2017, 2018 και 2019 και περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) και τον πληθωρισμό και για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, τα ποσοστά ανάπτυξης για τη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ υπερέβησαν τις προσδοκίες πέρυσι καθώς συνεχίζεται η μετάβαση από την οικονομική ανάκαμψη στην επέκταση.

Οι οικονομίες της ζώνης του ευρώ και της ΕΕ εκτιμάται ότι έχουν αυξηθεί κατά 2,4% το 2017, ο ταχύτερος ρυθμός σε μια δεκαετία. Αυτή η ισχυρή απόδοση αναμένεται να συνεχιστεί το 2018 και το 2019 με αύξηση 2,3% και 2,0% αντίστοιχα τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ.

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕγχΠ 2,4% που υπολογίζεται τώρα για το 2017 είναι υψηλότερος από τις προβολές του φθινοπώρου οικονομικού δείκτη του Νοεμβρίου, με 2,2% για τη ζώνη του ευρώ και 2,3% για την ΕΕ. Οι προβλέψεις ανάπτυξης για το 2018 και το 2019 αυξήθηκαν επίσης από τον Νοέμβριο τόσο για την οικονομία της ζώνης του ευρώ όσο και για την ΕΕ: από 2,1% έως 2,3% για το τρέχον έτος και από 1,9% έως 2,0% για το 2019.

Αυτό οφείλεται τόσο στην ισχυρότερη κυκλική δυναμική στην Ευρώπη, όπου οι αγορές εργασίας συνεχίζουν να βελτιώνονται και το οικονομικό κλίμα είναι ιδιαίτερα υψηλό και μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και του εμπορίου.

Η έντονη ζήτηση, η υψηλή χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας και οι υποστηρικτικές συνθήκες χρηματοδότησης έχουν ως στόχο να ευνοήσουν τις επενδύσεις στον ορίζοντα πρόβλεψης.

Ο πυρήνας του πληθωρισμού, ο οποίος αποκλείει τις μεταβλητές τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων ειδών διατροφής, αναμένεται να παραμείνει συγκρατημένος καθώς η χαλάρωση της αγοράς εργασίας υποχωρεί μόνο αργά και οι μισθολογικές πιέσεις παραμένουν περιορισμένες.

Ο γενικός πληθωρισμός θα συνεχίσει να αντανακλά τη σημαντική επίδραση των τιμών της ενέργειας και προβλέπεται να αυξηθεί με μέτριο ρυθμό.

Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ έφθασε το 1,5% το 2017. Προβλέπεται ότι θα παραμείνει στο 1,5% το 2018 και θα αυξηθεί στο 1,6% το 2019.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, οι κίνδυνοι για αυτήν την πρόβλεψη ανάπτυξης παραμένουν σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι. Η οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να υπερβεί τις προσδοκίες βραχυπρόθεσμα, όπως δείχνει το υψηλό επίπεδο συναισθημάτων.

Μεσοπρόθεσμα, οι υψηλές παγκόσμιες τιμές των περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσαν να είναι ευάλωτες στην επανεκτίμηση των κινδύνων και των βασικών στοιχείων.

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την αβέβαιη έκβαση των διαπραγματεύσεων του Brexit παραμένουν, όπως και εκείνοι που συνδέονται με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τη στροφή προς πολιτικές περισσότερο εσωτερικής εμφάνισης και προστατευτισμού.