Εφαρμογή του Συστήματος Εγγραμμένων Εξαγωγέων

Εφαρμογή του Συστήματος Εγγραμμένων Εξαγωγέων

Εφαρμογή του Συστήματος Εγγραμμένων Εξαγωγέων
Ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς σχετικά με την εφαρμογή του Συστήματος Εγγραμμένων Εξαγωγέων (REX) στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το Σύστημα Εγγραμμένων Εξαγωγέων REX εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017 σε δικαιούχες χώρες ή σε εδάφη του ΣΓΠ. Ωστόσο σύμφωνα με το άρθρο 79 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 δίνεται η δυνατότητα σε όσες δικαιούχες χώρες του ΣΓΠ επιθυμούν να αρχίσουν την εφαρμογή του REX το έτος 2018 ή το 2019.

Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται μεταβατική περίοδος ενός έτους με δυνατότητα παράτασης κατά έξι επιπλέον μήνες. Όλες οι χώρες του ΣΓΠ θα εφαρμόσουν πλήρως το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX το αργότερο έως τις 1/7/2020. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες εφαρμογής του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX από όλες τις δικαιούχες χώρες ή τα εδάφη του ΣΓΠ διατίθενται στον ιστότοπο Europa, ΕΔΩ.

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι στη σχετική παράγραφο 5 της Ανακοίνωσης αναφέρονται οι χώρες για τις οποίες άρχισε να εφαρμόζεται το REX από την 1η Ιανουαρίου 2017, οι οικονομικοί φορείς που προσκομίζουν αποδεικτικά έγγραφα καταγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΣΓΠ, θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά τον εν λόγω ιστότοπο, δεδομένου ότι τα αποδεικτικά έγγραφα καταγωγής είναι διαφορετικά ανάλογα με την ημερομηνία εφαρμογής του REX και παρουσιάζονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα της παρούσας.

Επιπλέον, συνιστάται στους οικονομικούς φορείς, που προσκομίζουν αποδεικτικά έγγραφα καταγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΣΓΠ, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα και τις προφυλάξεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι προμηθευτές τους στις δικαιούχες χώρες ή τα εδάφη του Σ.Γ.Π. είναι ενήμεροι σχετικά με την αλλαγή της διαδικασίας όσον αφορά τα αποδεικτικά προτιμησιακής καταγωγής και τις συνέπειες σε περίπτωση υποβολής λανθασμένης απόδειξης καταγωγής (πιστοποιητικό καταγωγής Τύπου Α ή Δήλωση Τιμολογίου).

Υπενθυμίζουμε ότι η Βεβαίωση Καταγωγής συντάσσεται:

  • από εξαγωγέα που είναι εγγεγραμμένος στο ΣΕΕ (REX), για οποιαδήποτε αξία των καταγόμενων προϊόντων ανά αποστολή
  • από οποιονδήποτε εξαγωγέα, εφόσον η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων ανά αποστολή δεν υπερβαίνει τις 6.000 ΕΥΡΩ
  • στην αγγλική, γαλλική ή ισπανική γλώσσα
  • με δακτυλογράφηση, εκτύπωση ή επίθεση σφραγίδας σε εμπορικό έγγραφο όπως το τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή το packing list, το οποίο καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου εξαγωγέα και των σχετικών εμπορευμάτων
  • περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα 22-07 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής (Επισ. Εφημ. της Ε.Ε. L 343/29-12-2015).