Δήλωση για τη διατήρηση της ιδιότητας του κατ' επάγγελμα αγρότη

Δήλωση για τη διατήρηση της ιδιότητας του κατ' επάγγελμα αγρότη
Υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ' επάγγελμα αγρότες παράγωγους για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ' επάγγελμα αγρότη, ειδικά για το έτος 2018 κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4643/2019 (ΦΕΚ α΄193/3.12.2019). 

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ Α΄193/3.12.2019), οι δηλώσεις των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ' επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014, ειδικά για το έτος 2018 μπορεί να υποβληθούν, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019.

1. Η τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς παραγωγής κατ? επάγγελμα αγροτών, που έχει καθορισθεί πριν την έναρξη ισχύος του άνω Ν. 4643/2019 χωρίς την υποβολή δήλωσης, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την εμπρόθεσμη, κατά τα ανωτέρω, υποβολή της δήλωσης αυτής στην εκκαθάριση μηνός Δεκεμβρίου 2019.

2. Αν δεν υποβληθεί η ως άνω δήλωση ή διαπιστωθεί ότι η δήλωση είναι ανακριβής ή ότι η ήδη υποβληθείσα αρχική δήλωση οδήγησε σε τιμές χαμηλότερες του πίνακα Α΄, επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2018, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Πίνακα Α΄ που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή. Η τιμή αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει καθοριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4643/2019 για τις ανωτέρω περιπτώσεις επανυπολογίζεται αναδρομικά για το έτος 2018 στην εκκαθάριση μηνός Δεκεμβρίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο ΙΓ.1. του Ν. 4254/2014, οι ηλεκτρονικές δηλώσεις από τους κατ' επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ' επάγγελμα αγρότη, υποβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αφορούν το προηγούμενο της υποβολής έτος.

Συνεπώς, εντός του πρώτου τριμήνου του 2020, θα πρέπει να υποβληθούν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις από τους κατ' επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ'  επάγγελμα αγρότη κατά το έτος 2019.