Διαβούλευση για τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

Διαβούλευση για τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις
Το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την αναγνώριση, λειτουργία και εποπτεία των Γεωργικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τέθηκε σε διαβούλευση. 

Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οι Γ.Δ.Ο. αποτελούνται από εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παραγωγή ενός τομέα αγροτικών προϊόντων.

Στις Γ.Δ.Ο. είναι απαραίτητη η συμμετοχή εκπροσώπων της πρωτογενούς παραγωγής και ενός τουλάχιστον
από τα ακόλουθα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, ήτοι της μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένων της τυποποίησης ή της συσκευασίας, και του εμπορίου,
συμπεριλαμβανομένης της διανομής.
Ως Γ.Δ.Ο. αναγνωρίζονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Οι Γ.Δ.Ο.
υποχρεούνται να εντάσσονται στο καθεστώς Φ.Π.Α, να τηρούν διπλογραφικά βιβλία Γ' κατηγορίας καθώς και όλες τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία
για τις εμπορικές εταιρείες.

Δείτε αναλυτικά το προσχέδιο ΕΔΩ