Διαγωνισμός για την εκποίηση σταφυλιών

Διαγωνισμός για την εκποίηση σταφυλιών

Διαγωνισμός για την εκποίηση σταφυλιών
Συνοπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση οινοποιητικών και επιτραπέζιων σταφυλιών της αμπελογραφικής συλλογής της Τράπεζας Γενετικού Υλικού (ΙΓΒ&ΦΠ), θα πραγματοποιηθεί στις εκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων την Τρίτη 21/08/2018 και ώρα 11.00 π.μ. 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο συνοπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του κεντρικού κτιρίου του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων στην Ελληνική Γεωργική Σχολή, Θέρμη-Θεσσαλονίκης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Τρίτη 21 Αυγούστου 2018 και ώρα 11:00 πμ.

2. Οι προσφορές θα κατατεθούν έγγραφες και σφραγισμένες (κλειστές) και στην ελληνική γλώσσα ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών. Οι προσφερόμενες τιμές δίνονται υποχρεωτικά σε Ευρώ χωρίς να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α., η δε συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να δίνεται με σαφήνεια. Προσφορά αόριστη, ασαφής ή χωρίς να είναι σύμφωνη με τους όρους αυτής της διακήρυξης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τις αρχικές κλειστές προσφορές και δίνατε να συνεχιστεί με προφορικές προσφορές. Οι πλειοδότες θα παρίστανται στη συνάντηση που έχει ορίσει η επιτροπή και την τελευταία ημέρα και ώρα κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμού άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή και να προσκομίσει το νόμιμο πληρεξούσιο ή θεωρημένη από δημόσια αρχή εξουσιοδότηση. Κάθε προφορική προσφορά θα πρέπει να είναι ανώτερη κατά 2% τουλάχιστον της υπερισχύουσας γραπτής προσφοράς ή της προηγούμενης ανώτερης προφορικής προσφοράς.

3. Η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται σε 0,25 Ευρώ το κιλό χωρίς το ΦΠΑ(13%) και για τις δύο ποικιλίες σταφυλιών (επιτραπέζιων-οινοποιητικών).

4. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους εγγυητική επιστολή ή με απόδειξη είσπραξης της Υπηρεσίας μας που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας των 1.200 κιλών, δηλαδή 6,00 ευρώ. Επίσης να αναφέρουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακηρύξεως τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα (Υπεύθυνη Δήλωση).

5. Η αξιολόγηση των προσφορών και η σύγκριση των προσφερομένων τιμών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αμέσως μετά την λήξη του διαγωνισμού.

6. Η κατακύρωση του πλειοδοτικού διαγωνισμού θα γίνει από την Προϊσταμένη του Ινστιτούτου κατόπιν εισήγησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για ολόκληρη της παραπάνω ποσότητας σταφυλιών.

7. Ο πλειοδότης (δίνατε να είναι πέραν του ενός) που θα αναδειχθεί θα ειδοποιηθεί με την υπογραφή της απόφασης κατακύρωσης από τη Προϊσταμένη και θα πρέπει να προσέλθει εντός (5) πέντε εργασίμων ημερών στα γραφεία του Ινστιτούτου στη Θέρμη και να προσκομίσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή με απόδειξη είσπραξη της υπηρεσίας μας, που θα καλύπτει το 5% της αξίας κατακύρωσης της παραπάνω ποσότητας των σταφυλιών για την καλή εκτέλεση των όρων του διαγωνισμού η οποία θα καταπίπτει υπέρ του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ». Σε περίπτωση αρνήσεως του πρώτου πλειοδότη η Προϊσταμένη αποφασίζει την κατακύρωση στον επόμενο. Σε περίπτωση που και ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί ο διαγωνισμός θα κηρυχθεί έκπτωτος.

8. Η παραλαβή των σταφυλιών θα γίνει με μέριμνα της επιτροπής παραλαβών του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων από το αμπέλι του Ινστιτούτου στο αγρόκτημα της Θέρμης - Θεσσαλονίκη, με τα σχετικά παραστατικά και έξοδα μεταφοράς κ.τ.λ. να βαρύνουν τον πλειοδότη.

9. Η εξόφληση της ανωτέρω εκποίησης θα γίνει εντός ενός μηνός από την έκδοση των παραστατικών. Τον πλειοδότη βαρύνει ο Φ.Π.Α. του τιμολογίου.

10. Οι εγγυήσεις συμμετοχής που έχουν κατατεθεί επιστρέφονται στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του διαγωνισμού.

11. Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, μόνο από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, εγγράφως, είτε κατά την διάρκεια του ενώπιον της επιτροπής, είτε εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη λήξη του. Μετά το πέρας της εικοσιτετραώρου προθεσμίας για την υποβολή των ενστάσεων η επιτροπή θα ολοκληρώσει το πρακτικό και στην συνέχεια η Προϊσταμένη θα εκδώσει τη σχετική απόφαση κατακύρωσης.

Αναλυτικά η προκήρυξη ΕΔΩ.