Νέοι Αγρότες: οι επικαιροποιημένοι πίνακες στην Κεντρική Μακεδονία

Νέοι Αγρότες: οι επικαιροποιημένοι πίνακες στην Κεντρική Μακεδονία
Τους επικαιροποιημένους πίνακες για 2.726 δικαιούχους, καθώς και την ένταξη 18 επιπλέον δικαιούχων, μετά την εξέταση των σχετικών ενστάσεων των υποψηφίων για την 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η 3η επικαιροποίηση αφορά στην εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων και τον συνυπολογισμό των 8.614.000 ευρώ της «υπερδέσμευσης», ανεβάζοντας έτσι το συνολικό προϋπολογισμό εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε 52.214.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας, έχουν εκδοθεί και δημοσιοποιηθεί στη Διαύγεια, με ΑΔΑ:ΩΜΝΨ7ΛΛ-Τ63, οι Επικαιροποιημένοι πίνακες Δικαιούχων, Επιλαχόντων, Δυνητικά Δικαιούχων και Απορριπτόμενων υποψηφίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Οι πίνακες διαμορφώνονται ως εξής:

  • Επικαιροποιημένος Πίνακας δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 2.726 δικαιούχους συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 52.009.500 ευρώ.
  • Επικαιροποιημένος Πίνακας επιλαχόντων για τις αιτήσεις που είναι επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες πιστώσεις. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 696 επιλαχόντες.
  • Επικαιροποιημένος Πίνακας Απορριπτόμενων με 159 μη επιλέξιμες αιτήσεις υποψηφίων.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσματα της δικής του αίτησης ένταξης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση ένταξης του και επίσης οι ΔΑΟΚ θα ενημερώσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάθε υποψήφιο και το μελετητή του σχετικά με τα επόμενα βήματα και διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν.
Επισυνάπτονται οι σχετικοί πίνακες σε ξεχωριστό αρχείο.
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει, επίσης, ότι έχει εκδοθεί και δημοσιοποιηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΕΞΓ7ΛΛ-Μ99 η 3η Τροποποίηση της αρ. 315045(1274)/27-07-2017 Απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα ?Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016.

Αφορά στην ένταξη 18 επιπλέον δικαιούχων, μετά την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων και τον συνυπολογισμό των 8.614.000 ευρώ της «υπερδέσμευσης», ανεβάζοντας έτσι το συνολικό προϋπολογισμό εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ΠΑΑ 2014-2020 για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε 52.214.000 ευρώ.

Το 70% της επιλέξιμης δαπάνης για τους 18 νέους δικαιούχους θα δοθεί ως πρώτη δόση τις αμέσως επόμενες ημέρες στους δικαιούχους, ενώ η δεύτερη δόση του 30% θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
Στην απόφαση έγκρισης (ΑΔΑ:ΨΘΥΑ7ΛΛ-Ψ7Ξ και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΑΔΑ:ΩΛ1Υ7ΛΛ-79Ξ και την παρούσα) αναφέρονται αναλυτικά όλες οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του δικαιούχου, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης καθώς και η διαδικασία παρακολούθησης, χορήγησης της στήριξης, τροποποίησης ή μεταβολής της πράξης και ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.

Η Απόφαση Ένταξης πράξεων θα αποσταλεί και προσωπικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε κάθε ενδιαφερόμενο, και στο μελετητή του, από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Επισυνάπτεται το αρχείο της 3ης Τροποποίησης της Απόφασης (σε ξεχωριστό αρχείο).

180618 3η Επικαιροποίηση Πινάκων Αποτελεσμάτων υπ. 6.1 ΠΚΜ

180618 4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο υπ. 6.1 ΠΚΜ