Ενημέρωση μελισσοκόμων

Ενημέρωση μελισσοκόμων
Για την υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων Κυψελών διαχείμασης και αιτήσεων για τις Δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για την βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2018

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και ειδικότερα η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Έβρου ενημερώνει τους μελισσοκόμους της περιοχής μας σχετικά με τα παραπάνω θέματα τα εξής:


1. Κυψέλες διαχείμασης
Κυψέλες διαχείμασης είναι τα έτοιμα προς διαχείμαση μελίσσια που διαθέτει ένας μελισσοκόμος μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Παρακαλούνται όλοι οι μελισσοκόμοι που υλοποιούν μελισσοκομικά προγράμματα να δηλώσουν με σχετική αίτηση-δήλωση σύμφωνα με το (Υπόδειγμα 1) το αργότερο έως και την 20η Ιανουαρίου 2018 τον αριθμό των κυψελών που θα διαχειμάσουν.
Οι αιτήσεις-δηλώσεις θα υποβάλλονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου (Καραολή και Δημητρίου 40, 2ος όροφος γραφείο 4, τηλ.2551357152 κον Τοπούζη Δημήτριο) και στα Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας Φερών, Τυχερού και Σουφλίου από 1η Σεπτεμβρίου 2017.
Η αίτηση-δήλωση κυψελών διαχείμασης δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο δηλώνονται οι κυψέλες διαχείμασης. Στην περίπτωση αυτή το θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο επέχει θέση δήλωσης κυψελών διαχείμασης.
Όσοι μελισσοκόμοι δεν υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση κυψελών διαχείμασης θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.


2. Δράση 3.1 Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων
Ενισχύεται η προμήθεια «κυψελών αντικατάστασης» καινούρια πλήρης κυψέλη η οποία αποτελείται σωρευτικά από:
Α. εμβρυοθάλαμο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, με σταθερή ή κινητή βάση.
Β. καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας
Γ. τα αντίστοιχα πλαίσια
Δ. συνδετήρες για το καπάκι
Ε. συνδετήρες για την κινητή βάση(εφόσον η κυψέλη διαθέτει κινητή βάση)
Δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη: α. η προμήθεια μεμονομένων εξαρτημάτων κυψελών β. Η δαπάνη για αγορά κυψελών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί ορθά τα αντίστοιχα παραστατικά και γ. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

  • Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι 10% επί του καταγεγραμμένου αριθμού κυψελών διαχείμασης που έχει δηλώσει ο μελισσοκόμος ή το μελισσοκομικό βιβλιάριο, εφόσον αυτό έχει θεωρηθεί το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2017.
  • Οι κυψέλες αντικατάστασης θα φέρουν πυροσφράγιση με τον κωδικό αριθμό της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης και σε εμφανές σημείο αναπόσπαστη ετικέτα ή πυροσφράγιση Καν.1308/13-2018¨.

Εν δυνάμει δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Α. είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 μελισσιών
Β. είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ(θεωρημένου) και
Γ. έχουν υποβάλει αίτηση-δήλωση για την διαχείμαση κυψελών ή έχουν προβεί στη θεώρηση του μελισσοκομικού τους βιβλιαρίου κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του τρέχοντος μελισσοκομικού έτους.


Διαδικασία συμμετοχής
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δράση εκφράζεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης-δήλωσης, σύμφωνα με το (Υπόδειγμα 2) στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θράκης( Ελ. Φιλιππίδη 5- Αλεξανδρούπολη Τ.Κ 68100, τηλ. 25510-89977) .
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 31η Ιανουαρίου 2018.
Η αίτηση υποβάλλεται α. αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, β. δια αντιπροσώπου, και γ. με συστημένη επιστολή.
Η αίτηση-δήλωση είναι κοινή και για τις δύο δράσεις 3.1 και 3.2 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν εφόσον το επιθυμούν την ένταξή τους ταυτόχρονα και στις δύο δράσεις.


Δικαιολογητικά συμμετοχής
Α. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
Β. Φωτοαντίγραφο της αίτησης ? δήλωσης κυψελών διαχείμασης. Στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2017 δεν είναι απαραίτητη η υποβολή της αίτησης-δήλωσης , καθώς στην περίπτωση αυτή το μελισσοκομικό βιβλιάριο επέχει θέση δήλωσης κυψελών διαχείμασης.
Γ. Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από τα οποία θα προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός (ΙΒΑΝ) καθώς και ότι ο αιτών είναι δικαιούχος του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού.
Δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται τα εξής: αα. Ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση-δήλωση στοιχεία είναι αληθή, ββ. Ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα ενίσχυσης, γγ. Ότι θα διατηρήσουν τις κυψέλες αντικατάστασης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε(5) ετών από την ημερομηνία αγοράς τους και θα τις επιδεικνύουν στις Εθνικές και ενωσιακές ελεγκτικές Αρχές, όποτε ζητηθεί.


Παραστατικά πραγματοποίησης της δαπάνης

  • Κατατίθενται πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών(τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης),εκδοθέντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΦΒ&Σ, με ημερομηνία έκδοσης από την 1η Αυγούστου μέχρι και την 20η Μάϊου κάθε μελισσοκομικού έτους, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις.
  • Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος από τον ΚΦΒ&Σ να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο του, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου αναφέρεται η υποχρέωση αυτή και κατατίθενται φωτοαντίγραφα των παραστατικών, νομίμως επικυρωμένα από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση επί των πρωτότυπων παραστατικών αναγράφεται ή τίθεται σφραγίδα με την εξής φράση «Δράση Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων έτους 2018». Η εν λόγω αναγραφή ή σφράγιση προηγείται της έκδοσης και επικύρωσης ή θεώρησης του φωτοαντιγράφου.

 

3. Δράση 3.2 Οικονομική Στήριξη της Νομαδικής Μελισσοκομίας
Ενισχύεται μέρος των δαπανών για τη μετακίνηση των μελισσιών των «νομάδων και επαγγελματιών μελισσοκόμων» από τον συνήθη μόνιμο τόπο-έδρα της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα καθώς και πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως και την 30η Ιουνίου κάθε μελισσοκομικού έτους.


Εν δυνάμει δικαιούχοι
Είναι οι επαγγελματίες και νομάδες μελισσοκόμοι οι οποίοι έχουν:

  • υποβάλει αίτηση-δήλωση για την καταγραφή των κυψελών διαχείμασης ή έχουν προβεί στη θεώρηση του μελισσοκομικού τους βιβλιαρίου το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2017.
  • διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως ¨επαγγελματίας αγρότης¨.
  • είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης,
  • έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5000?, και θεωρημένο(σε ισχύ) μελισσοκομικό βιβλιάριο.

Στην κατηγορία των επαγγελματιών μελισσοκόμων, από το πρόγραμμα 2018 και εξής εντάσσονται και οι συνταξιούχοι του (ΟΓΑ) οι οποίοι είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης και θεωρημένο σε (ισχύ) μελισσοκομικό βιβλιάριο.
Η μετακίνηση των μελισσιών από τον συνήθη τόπο μόνιμης εγκατάστασης ?διαχείμασης θα πρέπει να γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων για την Ηπειρωτική Ελλάδα την Κρήτη και την Εύβοια και τουλάχιστον 20 χιλιομέτρων για τη νησιωτική Ελλάδα, πλην της Κρήτης και Εύβοιας.
Τα παραγωγικά μελίσσια που μετακινούνται όλα μαζί ή τμηματικά αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 40% επί του αριθμού των καταγεγραμμένων κυψελών διαχείμασης που διαθέτουν κατά την τρέχουσα ετήσια προγραμματική περίοδο. Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος μετακίνησης σε σχέση με την αρχική αίτηση, υποχρεούται ο μελισσοκόμος να ενημερώσει την Υπηρεσία μας για τη νέα τοποθεσία εγκατάστασης.


Ενισχύεται μέρος της δαπάνης μετακίνησης παραγωγικών μελισσιών με τη χρήση
α. Ιδιόκτητων μελισσοκομικών ή αγροτομελισσοκομικών αυτοκινήτων(ΦΙΧ) ή
β. φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης(ΦΔΧ) ή και
γ. οχηματαγωγών πλοίων
και ειδικότερα για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους επιλέξιμες είναι οι μετακινήσεις που πραγματοποιούνται, είτε εντός του ιδίου νησιού είτε σε άλλο μικρό νησί του Αιγαίου Πελάγους.


Διαδικασία συμμετοχής
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δράση εκφράζεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης-δήλωσης, σύμφωνα με το (Υπόδειγμα 2) στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θράκης ( Ελ. Φιλιππίδη 5- Αλεξανδρούπολη Τ.Κ 68100 τηλ.25510-89977) .
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 20η Ιανουαρίου 2018
Η αίτηση υποβάλλεται α. αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, β. δια αντιπροσώπου, και γ. με συστημένη επιστολή.
Η αίτηση-δήλωση είναι κοινή και για τις δύο δράσεις 3.1 και 3.2 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν εφόσον το επιθυμούν την ένταξή τους ταυτόχρονα και στις δύο δράσεις.


Δικαιολογητικά συμμετοχής
Α. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
Β. Φωτοαντίγραφο της αίτησης ? δήλωσης κυψελών διαχείμασης. Στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2017 δεν είναι απαραίτητη η υποβολή της αίτησης-δήλωσης , καθώς στην περίπτωση αυτή το μελισσοκομικό βιβλιάριο επέχει θέση δήλωσης κυψελών διαχείμασης
Γ. φωτοαντίγραφο της πιο πρόσφατης κατά την υποβολή της αίτησης πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου(εκκαθαριστικό σημείωμα)
Δ. Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από τα οποία θα προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός (ΙΒΑΝ) καθώς και ότι ο αιτών είναι δικαιούχος του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού.
Ε. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων(ΜΑΑΕ), ως επαγγελματίας αγρότης. Η βεβαίωση πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
ΣΤ. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ, εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών.
Ζ. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ, από όπου προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς κα της σελίδας θεώρησης, από όπου προκύπτει ότι το βιβλιάριο αυτό είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης(αφορά συνταξιούχους του ΟΓΑ).
Η. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται τα εξής: αα. Ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση-δήλωση στοιχεία είναι αληθή, ββ. Ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα ενίσχυσης.


Παραστατικά υλοποίησης της δράσης
Οι μελισσοκόμοι που καθίστανται δικαιούχοι της δράσης θα πρέπει να προσκομίσουν στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θράκης έως την 30η Ιουνίου 2018 τα σχετικά παραστατικά μετακίνησης των μελισσοσμηνών τους(δελτίο αποστολής-φορτωτικές-εισιτήρια πλοίου)
Δεκτά γίνονται παραστατικά που έχουν εκδοθεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2018.
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος από τον ΚΦΒ&Σ να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο του, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου αναφέρεται η υποχρέωση αυτή και κατατίθενται φωτοαντίγραφα των παραστατικών, νομίμως επικυρωμένα από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση επί των πρωτότυπων παραστατικών τίθεται σφραγίδα με το εξής κείμενο ¨έχει επιδοτηθεί στο πλαίσιο του Καν.(ΕΕ) αριθ.1308/2013¨. Η εν λόγω αναγραφή ή σφράγιση προηγείται της έκδοσης και επικύρωσης ή θεώρησης του φωτοαντιγράφου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων στα παραπάνω προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου (Καραολή & Δημητρίου 40, 2ος όροφος γραφείο 4, τηλ. 2551357152 κον Τοπούζη Δημήτριο), στα κατά τόπους γραφεία Αγροτικής Οικονομίας Φερών-Τυχερού και Σουφλίου, καθώς και στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θράκης (Ελ. Φιλιππίδη 5, τηλ.2551089977 - Αλεξανδρούπολη Τ.Κ 68100) και στους Μελισσοκομικούς Συλλόγους της περιοχής μας.