Δράση 4.1: Αναλύσεις μελιού

Δράση 4.1: Αναλύσεις μελιού
Καθορίστηκε το ακριβές περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής για την υλοποίηση της δράσης 4.1 «Αναλύσεις μελιού», στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017 ? 2018

Στo πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, ενισχύονται οι δαπάνες πραγματοποίησης αναλύσεων δειγμάτων μελιού σε διαπιστευμένα εργαστήρια, για τον έλεγχο της ύπαρξης καταλοίπων φαρμάκων και άλλων ξένων ουσιών (πχ. βαρέα μέταλλα, αντιβιοτικά, κλπ), στο προϊόν που παράγεται στην Ελλάδα και διατίθεται στο εμπόριο, με σκοπό τη διερεύνηση της ποιότητάς του, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του καταναλωτικού κοινού και η παραγωγή και εμπορία ασφαλών προϊόντων.


Ορίζονται ως δικαιούχοι:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης και μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου), εφόσον το μέλι που αυτοί παράγουν, διατίθεται προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά,
β) φορείς σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ? αριθ. 826/72508/4-7- 2017 ΚΥΑ, (αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους κτλ.) εφόσον αυτοί ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας το μέλι που παράγουν τα μέλη τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά,
γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ? αριθ. 826/72508/4-7-2017 ΚΥΑ που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα συσκευάζοντας ? τυποποιώντας και εμπορευόμενοι μέλι προερχόμενο από Έλληνες παραγωγούς.


Δείτε αναλυτικά τη σχετική ΚΥΑ εδώ.