Πρόγραμμα επιτήρησης και λήψης μέτρων για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της Ελλάδας

Πρόγραμμα επιτήρησης και λήψης μέτρων για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της Ελλάδας

Πρόγραμμα επιτήρησης και λήψης μέτρων για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της Ελλάδας
Το Πρόγραμμα επιτήρησης και λήψης μέτρων για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της Ελλάδας, από τα Εξωτικά Νοσήματα: Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών, Αφθώδης Πυρετός, Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών και Ευλογιά του Προβάτου υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Με την Απόφαση εγκρίνονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος επιτήρησης και λήψης μέτρων (εφεξής Πρόγραμμα), για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της Ελλάδας από τα Εξωτικά Νοσήματα: Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών, Αφθώδης Πυρετός, Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών και Ευλογιά του Προβάτου και των Αιγών (εφεξής Νοσήματα).

Σκοπός του Προγράμματος είναι:

α) Η πρόληψη της εξάπλωσης της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών μέσω της διενέργειας υποχρεωτικού εμβολιασμού στα ευαίσθητα είδη στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

β) Η έγκαιρη διάγνωση των συγκεκριμένων Νοσημάτων μέσω συστημάτων ενεργητικής και παθητικής επιτήρησης:

(βα) Η ενεργητική επιτήρηση του συγκεκριμένου προγράμματος εφαρμόζεται σε περιοχές υψηλού κινδύνου της παραγράφου

4.β) του άρθρου 3 και περιλαμβάνει:

την κλινική επιτήρηση για τον Αφθώδη Πυρετό σε εκμεταλλεύσεις βοοειδών και αμιγείς ή μικτές εκμεταλλεύσεις αιγών και προβάτων, και για την Ευλογιά των προβάτων και των αιγών σε αμιγείς ή μικτές εκμεταλλεύσεις αιγών και προβάτων. - την ορολογική επιτήρηση για τον Αφθώδη Πυρετό και την Πανώλη των μικρών μηρυκαστικών σε αμιγείς ή μικτές εκμεταλλεύσεις αιγών και προβάτων.

(ββ) Η παθητική επιτήρηση εφαρμόζεται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας για όλα τα Νοσήματα και για όλα τα είδη των ευαίσθητων στα αντίστοιχα Νοσήματα ειδών ζώων.

γ) Η αύξηση της ετοιμότητας των Κτηνιατρικών Αρχών μέσω της εξασφάλισης της επάρκειας σε τεχνογνωσία, προσωπικό, υλικοτεχνικό εξοπλισμό και ηλεκτρονικές εφαρμογές, για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συγκεκριμένων Νοσημάτων.

δ) Η αύξηση του επιπέδου ετοιμότητας και επαγρύπνησης των κατόχων ζώων των ευαίσθητων ειδών και των εμπλεκόμενων με αυτά προσώπων και φορέων, μέσω της διαρκούς ενημέρωσης.

Το Πρόγραμμα θα εφαρμόζεται ανάλογα με την επιδημιολογική εξέλιξη των νοσημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και των Βαλκανίων και σύμφωνα με τις εγκρίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Ορισμοί
Για τις ανάγκες του Προγράμματος δίδονται οι παρακάτω ορισμοί :

1. Αρμόδιες Αρχές:
οι Αρχές του άρθρου 3 της παρούσης.
2.Αγέλη: ένα ζώο ή το σύνολο των ζώων που διατηρούνται σε μία εκμετάλλευση.

Όταν σε μια εκμετάλλευση συστεγάζονται περισσότερες από μία αγέλες που ανήκουν σε διαφορετικούς κατόχους, οι αγέλες αυτές απαρτίζουν ενιαία επιδημιολογική μονάδα και έχουν το ίδιο υγειονομικό καθεστώς. Κάθε αγέλη έχει τον δικό της κωδικό αριθμό.
3.Εκμετάλλευση:

κάθε εγκατάσταση, κτίσμα ή, σε περίπτωση ελευθέρας βοσκής, κάθε τόπος, όπου διατηρούνται, εκτρέφονται ή υποβάλλονται σε χειρισμούς ζώα, σε μόνιμη ή προσωρινή βάση. 4. Κάτοχος: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το όποιο έχει στην κυριότητά του έστω και ένα ζώο των ευαίσθητων ειδών ή έχει αναλάβει την ευθύνη για τη συντήρηση ή εκτροφή των ζώων αυτών με ή χωρίς χρηματική αμοιβή.
5.Περιοχές υψηλού κινδύνου:

οι περιοχές που λόγω γεωγραφικής θέσης, ιστορικού και επιδημιολογικών δεδομένων παρουσιάζουν πολύ μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης ενός εκ των παραπάνω Νοσημάτων.

Υπεύθυνοι εκμεταλλεύσεων

Οι υπεύθυνοι όλων των εκμεταλλεύσεων ευαίσθητων στην Οζώδη Δερματίτιδα ειδών (βοοειδών, βουβαλοειδών) της Χώρας (συμπεριλαμβανομένων των κλειστών ή πειραματικών ποιμνίων που διατηρούνται σε Κέντρα, Ινστιτούτα, Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα ή Φορείς που τελούν υπό την εποπτεία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας ή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), συμμετέχουν υποχρεωτικά στον εμβολιασμό για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών.

Στο πλαίσιο της παθητικής επιτήρησης των Νοσημάτων, οι υπεύθυνοι όλων των εκμεταλλεύσεων ευαίσθητων ειδών στα συγκεκριμένα Νοσήματα (συμπεριλαμβανομένων των κλειστών ή πειραματικών ποιμνίων που διατηρούνται σε Κέντρα, Ινστιτούτα ή Φορείς που τελούν υπό την εποπτεία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας ή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν καθημερινά τα ζώα τους και να αναφέρουν άμεσα στις Κτηνιατρικές Αρχές της περιοχής τους οποιαδήποτε υποψία των συγκεκριμένων Νοσημάτων.

Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα Νοσήματα είναι νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΒΔ 26/3/1936 ( ΦΕΚ Α-174), του ΠΔ133/1992(ΦΕΚ Α-66) και του νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ Α-32).

Στο πλαίσιο της ενεργητικής επιτήρησης των Νοσημάτων, οι υπεύθυνοι όλων των εκμεταλλεύσεων των περιοχών της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, που εκτρέφουν βοοειδή και αιγοπρόβατα, συμμετέχουν υποχρεωτικά στις προβλεπόμενες δειγματοληψίες και κλινικές εξετάσεις των εκμεταλλεύσεων τους.

Ειδικότερα, είναι υποχρεωμένοι:
(α) να συνεργάζονται με τις Κτηνιατρικές Αρχές, να διευκολύνουν το έργο τους και να παρέχουν τη συνδρομή τους στην οργάνωση αλλά και τη διενέργεια των εμβολιασμών, των απαραιτήτων δειγματοληψιών, κλινικών εξετάσεων και των επιδημιολογικών ερευνών και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις αυτών.

Ιδιαίτερα δε, σε ότι αφορά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4, 5, 6, της παρούσης, στην Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία, στις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές των Κτηνιατρικών Αρχών.

(β) να ενημερώνουν εγκαίρως (μέσα σε διάστημα λιγότερο των 24 ωρών) τις αρμόδιες Τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές σε κάθε περίπτωση βοοειδούς ή προβάτου ή αίγας ή χοίρου ή άλλου ευαίσθητου είδους ζώου που εμφανίζει ύποπτα κλινικά συμπτώματα, για διεξαγωγή περαιτέρω κλινικής και εργαστηριακής διερεύνησης.
(γ) να διευκολύνουν τους κτηνιάτρους κατά την κλινική εξέταση και τις δειγματοληψίες των ζώων της εκμετάλλευσης τους και να παρέχουν κάθε πληροφορία κατά την επιδημιολογική διερεύνηση. (δ) να διατηρούν στον ατομικό φάκελο της εκμετάλλευσης όλα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται σε ζώα της εκμετάλλευσής τους.

(ε) να ενημερώνουν το μητρώο της εκμετάλλευσης για οποιεσδήποτε μεταβολές στον πληθυσμό της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί σήμανσης και καταγραφής.

(στ) να συμμορφώνονται με τα περιοριστικά και άλλα μέτρα που επιβάλλονται στην εκμετάλλευση τους, στην περίπτωση υποψίας ή επιβεβαίωσης ενός εκ των Νοσημάτων και

(ζ) να τηρούν τα μέτρα βιοπροφύλαξης στις εκμεταλλεύσεις τους έτσι ώστε να αποτρέψουν το ενδεχόμενο εισόδου κάποιου εκ των παραπάνω Νοσημάτων στην εκμετάλλευση.

6. Περιοχές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα
(α) Για το πρόγραμμα εμβολιασμού της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών το σύνολο της Ελληνικής Επικρατείας.
(β) Για το πρόγραμμα της παθητικής επιτήρησης των συγκεκριμένων Νοσημάτων το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.
(γ) Για το πρόγραμμα της ενεργητικής επιτήρησης των συγκεκριμένων Νοσημάτων, το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου οι νήσοι Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία και από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι νήσοι Ρόδος, Κως και Κάρπαθος.

Εμβολιασμός για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών

Ο εμβολιασμός για την Οζώδη Δερματίτιδα των βοοειδών είναι υποχρεωτικός για όλα τα ευαίσθητα είδη (βοοειδή, βουβαλοειδή), ανεξαρτήτως φύλου και παραγωγικής κατεύθυνσης σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Ο εμβολιασμός πραγματοποιείται αποκλειστικά με το ομόλογο ζωντανό εξασθενημένο εμβόλιο κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών.

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπει το πρόγραμμα ΕΔΩ