Βαμβάκι: δελτίο φυτοπροστασίας στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης

Βαμβάκι: δελτίο φυτοπροστασίας στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
1ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, απ' τη ΔΑΟΚ και το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου. 

1. Στόχοι

1.1 Το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

1.2 Αφορά το διάστημα της καρποφορίας με καρπόδεση του 50 % των ανθέων και τη διατήρηση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

1.3 Ο βαμβακοπαραγωγός απαιτείται να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβακοχώραφο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωση.

2. Διαπιστώσεις

2.1 Οι βαμβακοφυτείες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους βρίσκονται στο στάδιο βλαστικής ανάπτυξης «Καρποφορία με καρπόδεση του 50% των ανθέων».

2.2 Την περίοδο αυτή έχει κάνει την εμφάνιση της η 2η γενιά (γενιά του Αυγούστου) του πράσινου σκουληκιού. Συλλήψεις ενηλίκων, τόσο του πράσινου όσο και του ρόδινου σκουληκιού, υπάρχουν και στους τέσσερις αγρούς παρατήρησης όπου εγκαταστάθηκαν φερομονικές παγίδες. Πράσινο σκουλήκι Στον έναν από τους τέσσερις αγρούς παρατήρησης, που βρίσκεται στα αγροκτήμα Χαλκηδόνας, διαπιστώθηκε προσβολή πάνω από το όριο επέμβασης(4 προνύμφες στα 100 φυτά) σύμφωνα με τους ελέγχους που έγιναν τις τελευταίες ημέρες Ρόδινο σκουλήκι Σε κανένα από τους τέσσερις αγρούς παρατήρησης δεν διαπιστώθηκαν προσβολές πάνω από το όριο επέμβασης στους δειγματοληπτικούς ελέγχους για προνύμφες.

2.3 Επίσης, κατά τους τελευταίους ελέγχους που έγιναν σε ορισμένους αγρούς διαπιστώθηκε προσβολή από Ιασσίδες (Τζιτζικάκια) πάνω από το όριο επέμβασης (3-4 άτομα κ.μ.ο. ανά φύλλο σε δείγμα 50 ώριμων φύλλων).

3. Συστάσεις-καλλιεργητικές πρακτικές

3.1 Είναι απαραίτητο να συνεχίζονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι δύο (2) φορές την εβδομάδα τόσο για το πράσινο όσο και το ρόδινο σκουλήκι.

Αν διαπιστωθεί:
i. παρουσία τεσσάρων (4) προνυμφών πράσινου σκουληκιού1 ου και 2ου σταδίου μέχρι ένα (1) εκατοστό στα 100 βαμβακόφυτα κ.μ.ο. ή χρηστικά μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά ενάμιση (1,5) μέτρου επί της γραμμής κ.μ.ο.,
ii. παρουσία πέντε έως οκτώ (5-8) προνυμφών ρόδινου σκουληκιού κ.μ.ο., στο εσωτερικό 100 νεαρών καρυδιών ηλικίας δύο (2) εβδομάδων σε δείγμα που λήφθηκε κατά τη διαγώνιο του αγρού, να διενεργηθεί ψεκασμόςμε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Επιπλέον, αν κατά τους προαναφερθέντες ελέγχους διαπιστωθεί παρουσία ιασσίδων (τζιτζικάκια) 3-4 άτομα κ.μ.ο. ανά φύλλο σε δείγμα 50 ώριμων φύλλων από το μέσο της κόμης των φύλλων και χαμηλότερα συνιστάται να γίνει ψεκασμός με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Συνιστάται η χρήση εντομοκτόνων διαφορετικής δράσης και διαφορετικής χημικής ομάδας όταν προκύπτει ανάγκη επαναληπτικών επεμβάσεων.

3.2 Επιπλέον, οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία τρυφερών, χυμωδών βλαστικών ιστών οι οποίοι προσελκύουν τα έντομα.

4. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί παρατηρήσουν στις συνεχόμενες δειγματοληψίες στο χωράφι τους προσβολή από πράσινο και ρόδινο σκουλήκι, αλλά και από τζιτζικάκια, υψηλότερη από τα όρια που αναφέρονται στη 3.1 παράγραφο, μόνο τότε να προβούν σε ψεκασμό με εγκεκριμένα εντομοκτόνα. Μετά τον ψεκασμό των βαμβακοφύτων, συνιστάται να συνεχίζονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι και ο ψεκασμός να επαναληφθεί μόνο όταν υπάρχουν ξανά οι συνθήκες που αναφέρονται παραπάνω (3.1).

Προσοχή: Τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα για τους ανωτέρω εχθρούς αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠ.Α.Α.Τ. Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Για την προστασία των μελισσών οι ψεκασμοί πρέπει να διενεργούνται τη νύχτα.