Πυρηνοτρήτης, Μαργαρόνια, Ρυγχίτης και Ωτιόρρυγχος σε ελιές

Πυρηνοτρήτης, Μαργαρόνια, Ρυγχίτης και Ωτιόρρυγχος σε ελιές
Πληροφορίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου Θεσσαλονίκης για προσβολές σε ελαιόδεντρα.

Πυρηνοτρήτης

  • Από τα δεδομένα των παγίδων στον Άγιο Παύλο, στην Όλυνθο και στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής, η πτήση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου εμφανίζει μία κορυφή στις 24 Μαΐου.
  • Αντίστοιχα, στις περιοχές της Πιερίας και της ορεινής Χαλκιδικής, η πτήση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου εμφανίζει μια οψίμηση 5 ημερών
  • Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Αγ. Παύλου και του Αγ. Μάμα, η έναρξη των εκκολάψεων υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 30 Μαΐου-2 Ιουνίου για τις πρώιμες-παραθαλάσσιες περιοχές της Χαλκιδικής.
  • Αντίστοιχα, στις περιοχές της Πιερίας και της ορεινής Χαλκιδικής η έναρξη των εκκολάψεων υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 4- 6 Ιουνίου.
  • Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο):

Beta-cyfluthrin (2), Chlorpyrifos-methyl (2), Deltamethrin (2), Deltamethrin + Thiacloprid (2), Dimethoate (2), Lambda cyhalothrin (2), Lambda cyhalothrin + Thiamethoxam (2, Εφαρμογές μετά την περίοδο της ανθοφορίας), Phosmet (2), Spinetoram (2).
ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ

  • Οι προνύμφες του εντόμου προκαλούν ζημιές στις κορυφέςκαι τα φύλλα των τρυφερών βλαστών. Σε φυτώρια, νεαρά δέντρα και σ' αυτά που έχει γίνει κλάδεμα ανανέωσης η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη.
  • Η επέμβαση για τον Πυρηνοτρήτη καταπολεμά αποτελεσματικά και τις νεαρές προνύμφες της Μαργαρόνιας.

ΡΥΓΧΙΤΗΣ

(Rhynchites cribripennis Desbrochers, Coleoptera: Attelabidae)

Μετά το τέλος της καρπόδεσης τα ενήλικα τρέφονται από τους καρπούς και αργότερα ωοτοκούν σε αυτούς. Οι προνύμφες προσβάλουν μόνο τον πυρήνα των καρπών προκαλώντας πρόωρη καρπόπτωση το φθινόπωρο.

  • Η επέμβαση για τον Πυρηνοτρήτη καταπολεμά αποτελεσματικά και τον Ρυγχίτη.

ΩΤΙΟΡΡΥΓΧΟΣ

  • Ζημιώνει τα φύλλα της ελιάς προκαλώντας περιφερειακά φαγώματα. Μπορεί περιστασιακά να κάνει σοβαρές ζημιές κυρίως σε φυτώρια.
  • Σε ελαιώνες με ιστορικό έντονων προσβολών, φροντίστε στην επέμβαση του Πυρηνοτρήτη να καλυφθεί με ψεκαστικό υγρό και ο κορμός των δέντρων.