Προστασία στις βαμβακοκαλλιέργειες της Ροδόπης

Προστασία στις βαμβακοκαλλιέργειες της Ροδόπης
2ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας στην Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ έτους 2018. 

1. Στόχοι

1.1. Το Δελτίο αυτό απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της ΠΕ Ροδόπης με στόχο την ενημέρωσή τους για την έγκαιρη και αποτελεσματική φυτοπροστασία της καλλιέργειας του βαμβακιού.

1.2. Κάθε βαμβακοπαραγωγός πρέπει να ενεργεί λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα στοιχεία των Δελτίων Προειδοποιήσεων όσο και τις ειδικές συνθήκες και ευρήματα που προκύπτουν από τους δικούς του ελέγχους στα χωράφια του, οι οποίοι πρέπει να είναι τακτικοί.

1.3. Οι γεωπόνοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ροδόπης μπορούν να βοηθήσουν προς στην κατεύθυνση αυτή παρέχοντας τις συμβουλές τους (τηλ. επικοινωνίας 2531.3.50411,-439).

2. Διαπιστώσεις

2.1. Τη φετινή χρονιά είχαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο σποράς με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ανομοιομορφία στην ανάπτυξη των βαμβακιών από περιοχή σε περιοχή. Στις πεδινές περιοχές όπως στον άξονα Αμβροσίας-Σάλπης-ΜωσαικούΔιαλαμπής-Κοπτερού, και στις περιοχές Αμαράντων, Παμφόρου, Πρωτάτου κ.α. όπου η κατεργασία του εδάφους είναι ευκολότερη, τα φυτά είναι σε κανονική ανάπτυξη. Στις υπόλοιπες περιοχές (υψώματα) τα βαμβάκια έχουν καθυστερημένη βλαστική ανάπτυξη και πολλά χωράφια είναι αρκετά όψιμα για την εποχή.

2.2. Οι περισσότερες βαμβακοφυτείες βρίσκονται πλέον στο στάδιο της πλήρους άνθησης και αρχή της καρπόδεσης έχουν ύψος 45-90 εκατοστά, ανάλογα με την περιοχή, κι έχουν 2-5 καρύδια στις πρώτες θέσεις καρποφορίας.

2.3. Στο δίκτυο φερομονικών παγίδων πράσινου και ρόδινου σκουληκιού που έχει εγκατασταθεί στην ΠΕ Ροδόπης, οι συλλήψεις έπεσαν σε χαμηλά επίπεδα και επομένως το επόμενο δεκαήμερο πρέπει να γίνονται συχνοί έλεγχοι για παρουσία μικρών προνυμφών στις κορυφές των φυτών.

2.4. Με βάση τις δικές μας παρατηρήσεις, σε λίγες βαμβακοφυτείες διαπιστώθηκαν οι πρώτες μικρές προνύμφες πράσινου σκουληκιού της 2ης γενεάς οι οποίες είναι σε ανεκτά προς το παρόν επίπεδα. Δεν παρατηρούνται προσβολές από ρόδινο σκουλήκι στα άνθη (σχηματισμός ροζέτας). Παρατηρούνται αυξημένοι πληθυσμοί ωφελίμων εντόμων οι οποίοι πρέπει να συντηρηθούν για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο.

3. Συστάσεις-καλλιεργητικές πρακτικές

Την περίοδο αυτή και μέχρι τις 15 Αυγούστου οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει:

3.1. Να επιμείνουν στη σωστή διαχείριση της καλλιέργειας για να μην οψιμίσει η καλλιέργεια. Οι αρδεύσεις πρέπει να είναι ισορροπημένες, για να μην προκληθεί υπερβολική βλαστική ανάπτυξη, η οποία προσελκύει τα επιβλαβή έντομα όπως το πράσινο σκουλήκι.

3.2. Να κάνουν, στις περιοχές του κάμπου όπου τα βαμβάκια είναι ανεπτυγμένα, χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης (mepiquat chloride) στις εγκεκριμένες δόσεις καθώς θα συμβάλλει θετικά στον έλεγχο της βλαστικής ανάπτυξης και στην βελτίωση της καρποφορίας.

3.3. Να ελέγχουν τακτικά τα καρποφόρα όργανα στις κορυφές των φυτών για να προσδιορίσουν το επίπεδο προσβολής από πράσινο σκουλήκι. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται σε τυχαία σημεία στο χωράφι και ιδιαίτερα σε θέσεις που τα φυτά έχουν πλούσια βλάστηση (π.χ διπλοποτισμένα). Στον έλεγχο καταμετρούνται οι μικρές προνύμφες (σκουλήκια) που έχουν μήκος μέχρι 1 εκατοστό.

Όριο επέμβασης είναι: τέσσερις (4) νεαρές προνύμφες (1ου και 2ου σταδίου, μήκους μέχρι (1) εκατοστό) κατά μέσο όρο ανά 100 φυτά ή μία (1) νεαρή προνύμφη κατά μέσο όρο στα φυτά γραμμής μήκους ενάμιση (1,5) μέτρου.

3.4. Αυτή την περίοδο είναι εγκατεστημένοι στα βαμβακοχώραφα σημαντικοί πληθυσμοί από ωφέλιμα έντομα κι επομένως έχει μεγάλη σημασία η αποφυγή άσκοπων (ή προληπτικών) ψεκασμών με εντομοκτόνα.

4. Εφαρμογή Ψεκασμών με Γεωργικά Φάρμακα

Σε περίπτωση ανάγκης για ψεκασμό με γεωργικά φάρμακα πρέπει:

4.1. να χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα για το σκοπό γεωργικά φάρμακα και να ακολουθούνται οι οδηγίες στην ετικέτα τους.

 4.2. να τηρείται από τους παραγωγούς αρχείο καταγραφής και αρχείο με τα έντυπα ηλεκτρονικής καταχώρησης της προμήθειας γεωργικών φαρμάκων.

4.3. να λαμβάνεται μέριμνα για την ασφάλεια των μελισσών και του περιβάλλοντος. Ειδικότερα πρέπει να ειδοποιούνται οι μελισσοκόμοι των παρακείμενων περιοχών ώστε να απομακρύνουν τα μελισσοσμήνη ή να κλείσουν τις κυψέλες.

Οι ψεκασμοί να διενεργούνται απογευματινές ώρες όταν σταματά η πτήση των μελισσών.

Τα κενά δοχεία δοχεία γεωργικών φαρμάκων να ξεπλένονται τρεις(3) φορές και να εναποτίθενται στους ειδικούς κάδους συλλογής που έχουν εγκαταστήσει οι Δήμοι στο κάθε αγρόκτημα.