Οδηγίες για το Πράσινο Σκουλήκι

Οδηγίες για το Πράσινο Σκουλήκι
Το πράσινο σκουλήκι είναι ένα σημαντικό έντομο-εχθρός για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, καθώς μπορεί να τραφεί σε μία μεγάλη ποικιλία οικονομικά σημαντικών καλλιεργειών, όπως το βαμβάκι, ο καπνός, το καλαμπόκι, η τομάτα, η πιπεριά και τα ψυχανθή. 

Το πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera) είναι κοσμοπολίτικο είδος. Οι πληθυσμοί του, που εμφανίζονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, είναι γηγενείς καθώς υπάρχουν στοιχεία που ενισχύουν την άποψη της ύπαρξης τοπικά εγκατεστημένου πληθυσμού. Η ύπαρξη μετέπειτα μεταναστευτικής πτήσης από νοτιότερες περιοχές δεν είναι ξεκάθαρη.
Θεωρείται ο σημαντικότερος εχθρός του βαμβακιού στην Ελλάδα. Συνήθως οι προσβολές που προκαλεί είναι τοπικές, περιορισμένης έκτασης και έντασης.

Σε κάποιες όμως χρονιές αναπτύσσονται πολύ μεγάλοι πληθυσμοί που μειώνουν την παραγωγή σε μεγάλο ποσοστό. Κατά τα έτη 1983, 2003 και 2010 η ζημιά σε καλλιέργειες βαμβακιού στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα ήταν αρκετά σοβαρή. Προσβάλλει όλα τα μέρη του βαμβακοφύτου (φύλλα, χτένια, άνθη και καρύδια).

Η ζημιά είναι σημαντική όταν το φυτό δεν έχει χρόνο να αναπληρώσει τα κατεστραμμένα καρύδια. Ακολουθούν βασικές οδηγίες, σύμφωνα με το ενημερωτικό έντυπο της ΔΑΟΚ Δράμας και του αρμοδίου Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.

Προστατέψτε την καλλιέργειά σας

Α) Με τη βοήθεια των Φυσικών Εχθρών του.

Σε άλλες χώρες χρησιμοποιείται ο δείκτης αναλογίας αρπακτικών/πράσινου σκουληκιού. Όταν ο δείκτης αυτός έχει τιμή 0,5 (δηλαδή αναλογία αρπακτικών: πράσινου=1:2) τότε ο πληθυσμός του πράσινου σκουληκιού παραμένει κάτω του ορίου επέμβασης (CGS. 2014. Cotton pest management guide 2014-2015. Australia).

Β) Με καλλιεργητικά μέτρα (πρωίμιση, ισορροπημένη λίπανση, ανασχετικά της βλάστησης).

  • Καλλιεργητικά και προληπτικά μέτρα l Καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας και κατεργασία του εδάφους μετά τη συγκομιδή με σκοπό τη μείωση του διαχειμάζοντος πληθυσμού.
  • Καταστροφή ή κατάλληλη διαχείριση των εναλλακτικών αυτοφυών ξενιστών (ζιζάνια).
  • Σπορά ανθεκτικών ποικιλιών (π.χ. ποικιλίες βαμβακιού που περιέχουν υψηλή γκοσσυπόλη ή ποικιλίες χωρίς νεκτάρια).
  • Πρώιμη σπορά του βαμβακιού ή μείωση χρονικά της απόστασης σποράς μεταξύ βαμβακιού και καλαμποκιού σε μια περιοχή.
  • Πρωίμιση καλλιέργειας-χρήση ανασχετικών (μείωση προσβολών από την τελευταία γενεά του εντόμου)-Πρώιμες ποικιλίες.
  • Αποφυγή υπερβολικής βλάστησης (ισορροπημένη λίπανση και κατάλληλη άρδευση).

Αποφύγετε την οψίμιση
Αερισμός του εδάφους (σκάλισμα) αν επικρατεί υψηλή υγρασία-ασφυξία.
Ποτίσματα-όχι νωρίς στην καλλιεργητική περίοδο, αλλά κυρίως στην περίοδο ανάπτυξης των καρυδιών («ζόρισμα» του φυτού για την ανάπτυξη καρποφόρων οργάνων-ένδειξη «μαύρισμα» κεντρικού βλαστού).

Λίπανση

Προτιμότερη είναι η γραμμική λίπανση κατά τη σπορά. Ολόκληρη η ποσότητα φωσφόρου και καλίου να εφαρμόζεται στη βασική λίπανση. Το άζωτο μπορεί να προστεθεί συνολικά στη βασική. Μόνο σε πρώιμες χρονιές (πρώιμη σπορά) ή σε άγονα χωράφια μπορεί το μεγαλύτερο μέρος του αζώτου να χορηγηθεί στη βασική και το υπόλοιπο επιφανειακά (νιτρική αμμωνία).

Ποσότητες λιπασμάτων

Άζωτο: Ανάλογα με την ποικιλία, την προηγούμενη καλλιέργεια, την περιοχή, την εποχή σποράς και τη γονιμότητα του χωραφιού προστίθενται 8-10 μονάδες αζώτου (όχι περισσότερες από 12) ανά στρέμμα.
Φώσφορος: Χορήγηση 4-6 μονάδων ανά στρέμμα. Μπορεί να παραληφθεί αν έχει προηγηθεί στο παρελθόν πλούσια φωσφορική λίπανση.
Κάλιο: Σε ελαφριά, άγονα ή σε βαριά-αργιλώδη χωράφια χορηγούνται 5-8 μονάδες ανά στρέμμα.

Ανασχετικά βλάστησης (chlormequat chloride)

Στις καλλιέργειες με αυξημένη βλαστική ανάπτυξη, με λίγα χτένια και χωρίς καρύδια στη βάση του φυτού συνιστάται η εφαρμογή ρυθμιστών αύξησης (mepiquat chloride 5 SL, τρεις εφαρμογές των 50 cc/στρ. με 60 λίτρα νερού στο στρ.) για να προωθηθεί ο σχηματισμός χτενιών και να μειωθεί η προσέλκυση του εντόμου (λόγω τρυφερής βλάστησης).

Προσοχή! Δεν πρέπει να ακολουθεί πότισμα μέσα σε 8 ώρες από τον ψεκασμό ανασχετικών.

Γ) Με χημική καταπολέμηση

Πότε ψεκάζουμε για το πράσινο σκουλήκι στο βαμβάκι; (Όρια Επέμβασης). 1η γενεά στο βαμβάκι (Ιούλιος): 6-8 προνύμφες (1ου & 2ου σταδίου) / 100 φυτά ή αλλιώς, μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά ενός μέτρου επί της γραμμής (μέσος όρος) (ΥΠ.Α.Α.Τ.). 2η και 3η γενεά στο βαμβάκι (Αύγουστος-Σεπτέμβριος): 4 προνύμφες (1ου & 2ου σταδίου) / 100 φυτά ή αλλιώς, μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά 1,5 μέτρου επί της γραμμής (μέσος όρος) (ΥΠ.Α.Α.Τ.).
Μπορώ να ψεκάσω αν πρέπει να ποτίσω; Γενικός κανόνας: δεν ψεκάζουμε κάτω από το όριο επέμβασης. Άρα: όχι δεν πρέπει να ψεκάσω προληπτικά πριν το πότισμα.

Μειώστε τις προσβολές

  • Η συχνότητα και ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών των εντομοκτόνων (ιδιαίτερα των διαμιδίων και των αβερμεκτινών) να συμμορφώνεται με τα επίπεδα που ορίζονται από την ετικέτα του σκευάσματος.
  • Προστασία των φυσικών εχθρών του πράσινου από τους άκαιρους ή άσκοπους ψεκασμούς.

Όχι «προληπτικούς» ψεκασμούς

Όχι ψεκασμούς χωρίς πραγματικό αίτιο (π.χ. η πτώση των χτενιών από ασφυξία στις ρίζες, υπερβολική αζωτούχο λίπανση κλπ. εκλαμβάνεται εσφαλμένα ως προσβολή λύγκου). Τήρηση του ορίου επέμβασης.

Πολλές φορές οι φυσικοί εχθροί μπορούν να ελέγξουν το έντομο, κρατώντας την προσβολή σε χαμηλά, ανεκτά επίπεδα, ιδίως κατά τον Ιούλιο, όπου το φυτό αναπληρώνει τα καρποφόρα όργανα.
Εφόσον επεμβάσεις με εντομοκτόνα κριθούν απαραίτητες, επιλέγω φάρμακα με την μικρότερη δυνατή επίδραση στους ωφέλιμους οργανισμούς.

  • Οι ψεκασμοί εντομοκτόνων ευνοούν τις προσβολές από τετράνυχο. Ο τετράνυχος είναι πιο επιβλαβής όταν προσβάλλει νωρίς. Άρα, αποφεύγω τους πρώιμους ψεκασμούς όσο μπορώ (Ιούνιος-μέσα Ιουλίου).
  • Μετά τη συγκομιδή κάνω προσεκτική στελεχοκοπή με καταστροφέα. Ακολουθεί βαθύ όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι, σε βάθος 20-25 εκατοστών, το φθινόπωρο σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι. Ιδιαίτερη επιμέλεια χρειάζεται στα βαριά εδάφη (αργιλώδη).

Η παραπάνω πρακτική πρέπει να ακολουθείται από όλους τους καλλιεργητές για την καταστροφή των νυμφών του πράσινου σκουληκιού που πρόκειται να διαχειμάσουν στο έδαφος.

Έτσι καταστρέφεται μεγάλος αριθμός νυμφών του πράσινου που διαχειμάζουν μέχρι την ερχόμενη άνοιξη και θα αποτελούν τον αρχικό πληθυσμό που εγκαθίσταται στη νέα καλλιέργεια και θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές (μείωση αρχικού πληθυσμού).