Μηλιά-Αχλαδιά: Επεμβάσεις φυτοπροστασίας

Μηλιά-Αχλαδιά: Επεμβάσεις φυτοπροστασίας
Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. 

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ (Cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae)

Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων της Ημαθίας εκτιμάται ότι ξεκίνησε η 2η πτήση του εντόμου το χρονικό διάστημα 31 Μαΐου-2 Ιουνίου. Η δραστηριότητα του εντόμου στις περιοχές της Πιερίας εμφανίζει μια οψίμηση 5-7 ημερών (θα υπάρξει ενημέρωση σε επόμενο δελτίο για την πορεία των πτήσεων).

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Βέροιας και της Νάουσας έγιναν οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών. Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 5-7 Ιουνίου. Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 10-12 Ιουνίου.

Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

  • 7-10 Ιουνίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών o 11-13 Ιουνίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο):

  • Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών: Abamectin + Chlorantraniliprole (2), Chlorantraniliprole (2), Diflubenzuron (2), Fenoxycarb (2), Μethoxyfenozide (3).
  • Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών: Abamectin + acrinathrin (1), Beta-cyfluthrin (2), Chlorpyrifos-methyl (1), Deltamethrin (2), Emamectin (3), Etofenprox* (3 - έγκριση μόνο για μηλιά), CpGV (10), Indoxacarb (3), Lambda cyhalothrin (2), Phosmet (2), Spinetoram (1), Spinosad (3), tau-Fluvalinate (2), Thiacloprid (1).

Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα. Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Η επέμβαση για την καρπόκαψα καταπολεμά και τις νάρκες (Phyllonorycter blancardella και Phyllonorycter corylifoliella, Lepidoptera: Gracillariidae).

ΩΙΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ (Podosphaera leucotricha Ell. and Ev. Salm.)

Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν την ανάπτυξη του ωιδίου. Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας των δένδρων με προστατευτικά ? θεραπευτικά μυκητοκτόνα.
Οι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχουν δοθεί σε προηγούμενα δελτία. Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμένης καταπολέμησης με το Φουζικλάδι.

ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ

Σέζια (Synanthedon myopaeformis Borkhausen, Lepidoptera: Sesiidae) Κόσσος (Cossus cossus Linnaeus, Lepidoptera: Cossidae), Ζευζέρα (Zeuzera pyrina Linnaeus, Lepidoptera: Cossidae).

Υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης καταπολέμησης με την καρπόκαψα εάν χρησιμοποιηθεί κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν.

Για τη σέζια ο ψεκασμός να κατευθύνεται στον κορμό και στους βραχίονες.

Για τον κόσσο ο ψεκασμός να κατευθύνεται στο λαιμό και στον κορμό.

Για τη ζευζέρα ο ψεκασμός να κατευθύνεται στις κορυφές.

ΨΥΛΛΑ ΤΗΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ (Cacopsylla sp., Homoptera: Psyllidae)

Από δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν σε αχλαδεώνες της Ημαθίας, διαπιστώθηκε η παρουσία νεαρών προνυμφών. Η επέμβαση για την καρπόκαψα καταπολεμά και την ψύλλα εάν χρησιμοποιηθεί κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν.