Ασθένειες στη ροδακινιά

Ασθένειες στη ροδακινιά
Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια της ροδακινιάς σε πεδινές και πρώιμες περιοχές, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. 

ΑΝΑΡΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ (Anarsia lineatella Zeller, Lepidoptera: Gelechiidae)

Η πτήση του εντόμου εμφανίζεται συνεχής, με σημαντικές συλλήψεις κυρίως στην Πιερία το χρονικό διάστημα 7-12 Ιουνίου. Οι περισσότερες ωοτοκίες υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 13-20 Ιουνίου. Οι περισσότερες εκκολάψεις (παρουσία των νεαρών προνυμφών) υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 15-24 Ιουνίου.

ΒΛΑΣΤΟΡΥΚΤΗΣ (ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ) (Grapholitha molesta Busck, Lepidoptera: Tortricidae)

Η πτήση του εντόμου εμφανίζει μία αύξηση συλλήψεων κυρίως στην Πιερία το χρονικό διάστημα 6-10 Ιουνίου. Οι περισσότερες ωοτοκίες υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 13-17 Ιουνίου. Οι περισσότερες εκκολάψεις (παρουσία των νεαρών προνυμφών) υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 15-19 Ιουνίου.

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ (Adoxophyes orana Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Gelechiidae)

Το τελευταίο διήμερο (10-12 Ιουνίου) σε ορισμένες παγίδες του δικτύου, εμφανίζεται μια αύξηση των συλλήψεων, γεγονός που προμηνύει την σταδιακή έναρξη της 2ης πτήσης του εντόμου.

Η έναρξη των ωοτοκιών των πρώτων εντόμων υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 14-17 Ιουνίου. Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 17-20 Ιουνίου. Οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ωοτοκιών και εκκολάψεων των πρώτων εντόμων του Φυλλοδέτη συμπίπτουν με αυτές των περισσότερων εντόμων της Ανάρσιας και του Βλαστορύκτη.

Ενδεικτικός χρόνος ταυτόχρονης επέμβασης και για τα τρία έντομα, ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων: o 14-17 Ιουνίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών o 17-20 Ιουνίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες

Οι προτεινόμενες ημερομηνίες επέμβασης θα καλύψουν την καλλιέργεια κυρίως εναντίον της Ανάρσιας και του Βλαστορύκτη, άρα συστήνονται κυρίως σε οπωρώνες με ιστορικό προσβολής από τα έντομα αυτά, αλλά και σε ποικιλίες που πλησιάζουν στην ωρίμανση.

Δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην καταπολέμηση του Φυλλοδέτη, ιδιαίτερα σε πιο όψιμες ποικιλίες, ενδείκνυται ίσως να μην πραγματοποιηθεί επέμβαση άμεσα, στοχεύοντας στην πλειονότητα του πληθυσμού τις επόμενες ημέρες.

Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων στις παγίδες προέρχονται από τις περιοχές της Πιερίας (Αιγίνιο, Κατερίνη, Δίον), της Ημαθίας (Αλεξάνδρεια, Π. Σκυλίτσι, Νάουσα) και της Πέλλας (Σκύδρα, Ριζάρι, Κλεισοχώρι).

Τα θερμοκρασιακά δεδομένα υπολογισμού των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών προέρχονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Βέροιας, της Νάουσας και της Σκύδρας.

Ο αριθμός των συλλήψεων των αρσενικών εντόμων που παρουσιάζονται στα γραφήματα προέρχεται από μία αντιπροσωπευτική παγίδα του δικτύου, για κάθε περιοχή (η ίδια από την αρχή του έτους), ώστε να δίνει την τάση της πορείας του πληθυσμού όσο γίνεται πιο ξεκάθαρα.

Δεν επιλέγονται παγίδες με σημαντικά χαμηλές συλλήψεις και ούτε κατ? ανάγκη αυτές με τις υψηλότερες. Επίσης, εξαιρούνται οι παγίδες με μηδενικές ή ελάχιστες συλλήψεις ως μη αντιπροσωπευτικές.

Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα.

ΜΟΝΙΛΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ (Monilinia fructicοla, Monilinia laxa, Monilinia fructigena)

Οι βροχοπτώσεις κοντά στην συγκομιδή ευνοούν την ανάπτυξη μολύνσεων. Προτείνεται η προστασία των καρπών που πλησιάζουν στην ωρίμανση. Διευκρινίζεται ότι η προστασία των καρπών πριν την συγκομιδή μειώνει τις μετασυλλεκτικές σήψεις.