Ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία στην καλλιέργεια ροδακινιάς

Ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία στην καλλιέργεια ροδακινιάς
Η ορθολογική λίπανση της ροδακινιάς αυξάνει την παραγωγή και την ποιότητα των καρπών. 

Άζωτο: Αυξάνει τη βλάστηση, τον αριθμό των ανθοφόρων οφθαλμών, το μέγεθος των καρπών, αναστέλλει την καρπόπτωση, αυξάνει την αντοχή του ξύλου και των οφθαλμών στις χαμηλές θερμοκρασίες και επηρεάζει σημαντικά την απόδοση των δέντρων.

Σε περίπτωση έλλειψης αζώτου οι καρποί γίνονται μικρότεροι σε μέγεθος, στεγνοί, υπόξινοι, έχουν έντονο ερυθρό χρώμα και η ποιότητά τους υποβαθμίζεται.

Κάλιο: Εξασφαλίζει περισσότερα καρποφόρα μάτια και καλύτερη καρπόδεση, επηρεάζει την ανάπτυξη του πυρήνα, ευνοεί το σχηματισμό χρωστικών ουσιών, ανθοκυανών (που δίνουν χρώμα στον καρπό), αυξάνει την αντοχή του δέντρου σε αβιοτικούς παράγοντες, μειώνει την πρόωρη καρπόπτωση, συντελεί στην αύξηση του μεγέθους και του βάρους των καρπών και αυξάνει την οξύτητα τους, βελτιώνοντας συνολικά τη γεύση τους και την ποσότητα της παραγωγής.

Ασβέστιο: Επηρεάζει την ποιότητα και στο χρόνο συντήρησης των καρπών της ροδακινιάς.

Ψευδάργυρος: Συστατικό ορισμένων ενζύμων, επηρεάζει τη σύνθεση της χλωροφύλλης και την παρουσία αυξίνης στο φυτό.

Μεγάλη έλλειψη του στοιχείου μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη ακαρπία.

Εποχή εφαρμογής/Συνιστώμενες δοσολογίες: Συνήθως οι συνιστώμενες ποσότητες αζώτου κυμαίνονται σε 15-20 κιλά ανά στρέμμα. Οι ανάγκες σε άζωτο των συμπύρηνων βιομηχανικών ποικιλιών είναι υψηλότερες, δεδομένου ότι το αραίωμα γίνεται πολύ αργά (δυο και πλέον μήνες μετά την άνθηση) και η αύξηση της βλάστησης εμφανίζεται καθυστερημένη. Συνήθως 15-25 κιλά καλίου ανά στρέμμα ικανοποιούν τις ανάγκες της καλλιέργειας.

Πολύ καθοριστική σχέση όσον αφορά τη βέλτιστη καρποφορία των δέντρων είναι ο λόγος αζώτου/κάλιο στα φύλλα. Στη ροδακινιά οι βέλτιστες τιμές αυτού του λόγου κυμαίνονται μεταξύ 1,50/1 και 1,70/1. Αναφορικά με το μαγνήσιο συνίσταται η χορήγηση 4-6 μονάδων ανά στρέμμα, κυρίως σε όξινα εδάφη.

Ο ΣΠΕΛ συνιστά ο καθορισμός του πλάνου λίπανσης της καλλιέργειας της ροδακινιάς να βασίζεται στα αποτελέσματα της εδαφολογικής ανάλυσης και φυλλοδιαγνωστικής για την επίτευξη υψηλής ποιοτικής παραγωγής.

H ποσότητα και το είδος των θρεπτικών στοιχείων που απαιτείται να προστεθούν μέσω της λίπανσης σε μια καλλιέργεια καθορίζονται από την επιδιωκόμενη απόδοση σε συνδυασμό με την επιθυμητή ποιότητα και χρήση του παραγόμενου προϊόντος, καθώς και τις εδαφικές ιδιότητες και τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή καλλιέργειας.

Ο βέλτιστος χρόνος εφαρμογής της Λίπανσης, ώστε τα θρεπτικά στοιχεία να είναι διαθέσιμα για να καλύψουν τις ανάγκες της καλλιέργειας σε όλα τα στάδια ανάπτυξής της, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας της παραγωγικής διαδικασίας.

Παράλληλα, η προσθήκη της κατάλληλης ποσότητας λιπάσματος και των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων τόσο στα αρχικά στάδια της καλλιέργειας όσο και κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής των φυτών, εξασφαλίζει αυξημένη παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

Ο προσδιορισμός των εδαφικών ιδιοτήτων και των διαθέσιμων θρεπτικών στοιχείων και η γνώσης της θρεπτικής κατάστασης των καλλιεργειών συνιστούν πολύτιμα εργαλεία για τον παραγωγό για να επιτευχθούν οι στόχοι του, δηλαδή μεγάλη παραγωγή και υψηλή ποιότητα. Για το λόγο αυτό συνίσταται πριν τη λίπανση να πραγματοποιείται εδαφολογική ανάλυση και όπου απαιτείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση, ώστε να προσδιορίζονται τα διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία και να προγραμματίζεται με ακρίβεια το σχέδιο ορθολογικής λίπανσης.

Ο ΣΠΕΛ επεξεργάζεται στοιχεία από διεθνείς έρευνες, αποτελέσματα από πολυετή πειράματα και βέλτιστες καλλιεργητικές πρακτικές και παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες ανά καλλιέργεια για την εφαρμογή της ορθολογικής λίπανσης στη χώρα και το ρόλο των θρεπτικών στην παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία του ΣΠΕΛ, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική μείωση της χρήσης λιπασμάτων. Η συστηματική αυτή μείωση επιφέρει πλήθος αρνητικών επιπτώσεων τόσο στην παραγωγή όσο και στη γονιμότητα των εδαφών μας. Συγκεκριμένα, επηρεάζει τη μείωση της παραγωγής, υποβαθμίζει την ποιότητα των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, με αποτέλεσμα τη μη επίτευξη του μέγιστου δυναμικού παραγωγής. Η ορθολογική λίπανση διασφαλίζει την υψηλή παραγωγικότητα των εδαφικών πόρων, την εξασφάλιση υψηλών και ποιοτικών αποδόσεων των καλλιεργειών και κατ? επέκταση την παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας.

Συνεπώς τα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα με την ορθολογική λίπανση καθίστανται ανταγωνιστικά στην ευρωπαϊκή και στη διεθνή αγορά, αυξάνοντας σε σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες εξαγωγών και ταυτόχρονα αποδίδοντας καλύτερη τιμή στον Έλληνα Παραγωγό, εξασφαλίζοντάς του ικανοποιητικό εισόδημα.

ΣΠΕΛ

Δρ. Γιαννακοπούλου Φωτεινή, Γεν. Διευθύντρια ΣΠΕΛ
Συνεργάτες: Αγάπη- Γεωργία Κατσουλιέρη και η Σπυριδούλα Χαβαλίνα