Τρίτη εξωτερική αξιολόγηση της EFSA

Τρίτη εξωτερική αξιολόγηση της EFSA

Τρίτη εξωτερική αξιολόγηση της EFSA
Η EFSA δημοσίευσε την τρίτη εξωτερική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της, η οποία καλύπτει την περίοδο από το 2011 έως το 2016, αξιολογώντας την πρόοδο που σημειώθηκε κατά την εφαρμογή των προηγούμενων συστάσεων και υπογραμμίζοντας περαιτέρω τομείς βελτίωσης.  

Με βάση τα πορίσματα της έκθεσης, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΑΤ θα εγκρίνει σειρά συστάσεων στη συνεδρίασή τους τον Οκτώβριο.

Η ανεξάρτητη αξιολόγηση, η οποία διεξάγεται κάθε έξι χρόνια από εξωτερικό ανάδοχο, αξιολογεί τις δραστηριότητες της Αρχής στους διάφορους τομείς της επιστημονικής, επικοινωνιακής και εργασιακής εργασίας όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, τη συμπληρωματικότητα με άλλους αξιολογητές κινδύνου και την προστιθέμενη αξία στην ΕΕ.

Η διαδικασία αξιολόγησης αποτελεί μέρος του κανονισμού που θεσπίστηκε το 2002, βάσει του οποίου η EFSA δημιουργήθηκε ως ανεξάρτητος οργανισμός της ΕΕ που είναι υπεύθυνος για την παροχή επιστημονικών συμβουλών σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την αλυσίδα γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Τα συμπεράσματα της έκθεσης βασίζονται στα αποτελέσματα μιας ανασκόπησης των δεδομένων που συλλέχθηκαν, σε εμπεριστατωμένες μελέτες περιπτώσεων, στις συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων και σε μια επιγραμμική έρευνα.

Μεταξύ των τομέων προόδου που αναφέρονται στην έκθεση, οι αξιολογητές χαιρέτισαν τους νέους μηχανισμούς της EFSA για δέσμευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις πρωτοβουλίες στον τομέα της πρόσβασης στα δεδομένα και την ενισχυμένη πολιτική ανεξαρτησίας. Η συνεργασία της EFSA με τις αρχές των κρατών μελών και άλλους αξιολογητές κινδύνου σε διεθνές επίπεδο ήταν επίσης ευπρόσδεκτη.

Οι συστάσεις για βελτίωση αφορούν τους μηχανισμούς της EFSA για την ιεράρχηση των πόρων, την οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος για την πρόσληψη εμπειρογνωμόνων και την καλύτερη προσαρμογή των επικοινωνιακών αποτελεσμάτων στις ανάγκες των διαφόρων ακροατηρίων.