Συμβουλευτικό σύστημα αγροκτημάτων

Συμβουλευτικό σύστημα αγροκτημάτων
Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν σύστημα παροχής συμβουλών για φάρμα (FAS).  

Το FAS βοηθά τους αγρότες να κατανοήσουν καλύτερα και να συμμορφωθούν με τους κανόνες της ΕΕ για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, την καλή διαβίωση των ζώων και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (GAEC).

Πληροφορίες που παρέχει το σύστημα

Το FAS παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

  • υποχρεώσεις σε επίπεδο εκμετάλλευσης που απορρέουν από τις νόμιμες απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες γης («πολλαπλή συμμόρφωση») 
  • γεωργικές πρακτικές ευεργετικές για το κλίμα και το περιβάλλον και τη διατήρηση της γεωργικής περιοχής («πρασινάρισμα») 
  • μέτρα σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης που προβλέπονται σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, ανάπτυξη ανταγωνιστικότητας, τομεακή ολοκλήρωση, καινοτομία και προσανατολισμό στην αγορά καθώς και για την προώθηση της επιχειρηματικότητας 
  • απαιτήσεις για προστασία του νερού, αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση του νερού 
  • χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
  • ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών.

Το FAS μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με

  • την προώθηση της μετατροπής των εκμεταλλεύσεων και τη διαφοροποίηση της οικονομικής τους δραστηριότητας 
  • διαχείριση κινδύνων και κατάλληλες προληπτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, καταστροφικών γεγονότων και ζωικών και φυτικών ασθενειών 
  • ελάχιστες απαιτήσεις για γεωργοπεριβαλλοντικές πληρωμές πέραν των υποχρεωτικών προτύπων και ελάχιστες απαιτήσεις για λιπάσματα και φυτικά προϊόντα, επίσης όσον αφορά τη βιολογική γεωργία
  • πληροφορίες σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή, τη βιοποικιλότητα και την προστασία των υδάτων.

Οι χώρες της ΕΕ διασφαλίζουν έναν σαφή διαχωρισμό μεταξύ συμβουλών προς τους αγρότες και ελέγχοντας τη σωστή κατανομή εισοδήματος.