Στα 434,3 δισ. ευρώ η συνολική ευρωπαϊκή γεωργική παραγωγή

Στα 434,3 δισ. ευρώ η συνολική ευρωπαϊκή γεωργική παραγωγή
Στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. 

Οι οικονομικοί λογαριασμοί για τη γεωργία δείχνουν ότι η συνολική γεωργική παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανήλθε σε 434,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε βασικές τιμές το 2018, ελαφρώς υψηλότερη (κατά 0,6%) σε σύγκριση με το 2017. Το 2018 το ισοδύναμο 58,2% (252,6 δις.) της αξίας της παραγόμενης γεωργικής παραγωγής δαπανήθηκαν για ενδιάμεση ανάλωση (αγαθά και υπηρεσίες εισροών), ενώ η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ήταν 41,8% (ή 181,7 δις ευρώ).

Σύμφωνα με τη Eurostat, ο συνδυασμός της περιορισμένης αύξησης της αξίας της γεωργικής παραγωγής και της εντεινόμενης αύξησης της ενδιάμεσης κατανάλωσης (+ 3,8%) οδήγησε σε μείωση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (-3,5%) που παράγεται από τη γεωργική βιομηχανία της ΕΕ το 2018 σε σύγκριση με το 2017. Η Γαλλία, με 77,2 δις ευρώ (ή περίπου 18% του συνόλου της ΕΕ) το 2018, είχε τη μεγαλύτερη συνολική γεωργική παραγωγή μεταξύ των κρατών μελών, ακολουθούμενη από την Ιταλία (56,9 δις ευρώ ή 13%), τη Γερμανία (52,7 δις ευρώ, ή 12%) και την Ισπανία (52,2 δις ευρώ ή 12%), το Ηνωμένο Βασίλειο ( 29,8 δις ευρώ ή 7%), την Ολλανδία (28,2 δις ευρώ ή 6%), την Πολωνία (25 δις ευρώ) και τη Ρουμανία (18,6 δις ευρώ ή 4%).

Στην Κύπρο η συνολική γεωργική παραγωγή ήταν 0,7 δις ευρώ το 2018, αύξηση 1,2% σε σύγκριση με το 2017 (-2,2% για την παραγωγή φυτικών προϊόντων, + 4,6% για την κτηνοτροφία, + 2,9% για τις γεωργικές υπηρεσίες και -15,7% επί των δευτερευουσών δραστηριοτήτων).

Επιπλέον, στα μισά κράτη μέλη της ΕΕ, η αξία της γεωργικής παραγωγής αυξήθηκε το 2018, ενώ στο άλλο ήμισυ μειώθηκε. Η μεγαλύτερη αύξηση, σε σχετικούς όρους, καταγράφηκε στη Σλοβενία (+ 17,9%), έναντι της Ρουμανίας (+ 8,0%) και της Κροατίας (+ 5,9%). Αντίθετα, η αξία της γεωργικής παραγωγής μειώθηκε στη Δανία (-8,9%), τη Σουηδία (-8,8%) και τη Λιθουανία (-7,4%). Μεταξύ των κρατών μελών με τη μεγαλύτερη γεωργική βιομηχανία, η αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 5,6% στη Γαλλία και κατά 3,0% στην Ισπανία και την Ιταλία ενώ μειώθηκε κατά 6,3% στη Γερμανία.

Κάθε μεταβολή της τιμής ή μια μεταβολή του όγκου, ή ένας συνδυασμός των δύο, επηρεάζουν την αξία της γεωργικής παραγωγής. Η παραγωγή ζώων στην ΕΕ μειώθηκε σε αξία (-2,4%) το 2018 σε σύγκριση με το 2017, ο όγκος αυξήθηκε κατά 1,2% και οι τιμές μειώθηκαν κατά 3,5%. Η χαμηλότερη τιμή το 2018 οφειλόταν κυρίως σε μειώσεις κατά 7,4% για τους χοίρους, 3,2% για το γάλα και 1% για τα βοοειδή, κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης των τιμών. Η αξία της παραγωγής καλλιεργειών αυξήθηκε στην ΕΕ κατά 2,7%, ο όγκος αυξήθηκε κατά 3,5% και οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,8%.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις 23,7% για το κρασί, 14,2% για τα σταφύλια, 11,6% για τον αραβόσιτο, 8,8% για τις πατάτες και 7,7% για τα φρούτα. Αν και η αξία των γεωργικών υπηρεσιών και των λοιπών γεωργικών δραστηριοτήτων (αδιαχώριστες) αυξήθηκε το 2018 σε σύγκριση με το 2017, οι επιπτώσεις τους στη συνολική εξέλιξη της γεωργικής παραγωγής δεν είναι σημαντικές. Το κόστος των γεωργικών εισροών στην ΕΕ (ενδιάμεση ανάλωση) αυξήθηκε σε αξία (+ 3,8%). Αυτό οφειλόταν κυρίως στην άνοδο 8,7% για την ενέργεια και τα λιπαντικά καθώς και στο 6% για τις ζωοτροφές, αν και αυτό αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των λιπασμάτων, των βελτιωτικών εδάφους και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.