Σε δημόσια διαβούλευση οι διατροφικές τιμές για το νάτριο

Σε δημόσια διαβούλευση οι διατροφικές τιμές για το νάτριο
Μέχρι 12 Νοεμβρίου οι προτάσεις 

Η EFSA ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο επιστημονικής γνωμοδότησης για  τις τιμές διατροφής (DRVs) για το νάτριο.

Συγκεκριμένα, ζητά "ανατροφοδότηση" σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να επιλέξει και να χρησιμοποιήσει αποδεικτικά στοιχεία στην αξιολόγησή της.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, θα διεξαχθούν συστηματικές ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας σχετικά με τη σχέση μεταξύ πρόσληψης νατρίου και αποτελεσμάτων υγείας, όπως είναι η καρδιαγγειακή νόσος και η υγεία των οστών.

Η Ομάδα της EFSA για τα Διαιτητικά Προϊόντα, τη Διατροφή και τις Αλλεργίες (NDA) έχει αναπτύξει ένα πρωτόκολλο που περιγράφει τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για τη συλλογή, την επιλογή, την αξιολόγηση και την ενσωμάτωση των αποδεικτικών στοιχείων.

Το πρωτόκολλο αναπτύχθηκε σύμφωνα με την προσέγγιση Prometheus της ΕΑΑΤ για την αντιμετώπιση δεδομένων και αποδεικτικών στοιχείων σε επιστημονικές αξιολογήσεις.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το προτεινόμενο πρωτόκολλο και άλλα τμήματα της αξιολόγησης έως τις 12 Νοεμβρίου 2017.

Το σχέδιο γνωμοδότησης και το πρωτόκολλο θα αναθεωρηθούν με βάση τα σχόλια που έχουν υποβληθεί και η ολοκληρωμένη αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων για τα DRV, θα διατεθούν για δεύτερη δημόσια διαβούλευση.