Προς μια ισχυρότερη συνεργασία ΕΕ-Αφρικής

Προς μια ισχυρότερη συνεργασία ΕΕ-Αφρικής
Με πληθυσμό που αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2050 από 1,2 δισεκατομμύρια σε περίπου 2,5 δισεκατομμύρια κυρίως νέους, η αφρικανική ήπειρος θα πρέπει να προωθήσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη μέσω της αειφόρου ανάπτυξης. 

Ο γεωργικός τομέας μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο σε αυτό, έχοντας την ικανότητα να παρέχει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα το 60% των αφρικανικών πληθυσμών προέρχονται από αγροτικές περιοχές.

Η ΕΕ υποστηρίζει τη μετάβαση προς έναν ισχυρότερο γεωργικό τομέα στην Αφρική. Παρόλο που στο παρελθόν βασίζονταν στο εμπόριο και την ανάπτυξη, το επίκεντρο των σχέσεων ΕΕ-Αφρικής μετατοπίζεται προς τη συνεργασία πολιτικής, την ανταλλαγή γνώσεων και την προώθηση υπεύθυνων επενδύσεων.

Σχέσεις Αφρικής-ΕΕ

Ακρογωνιαίος λίθος της εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ, η κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ που υπογράφηκε το 2007 έθεσε τις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής σε πιο επίσημο επίπεδο, απομακρύνοντας το μοντέλο που βασίζεται στους χορηγούς βοήθειας σε μακροπρόθεσμη συνεργασία σε κοινά προσδιορισμένα, αμοιβαία και συμπληρωματικά τα ενδιαφέροντα. Προσδιορίστηκαν πέντε τομείς προτεραιότητας, μεταξύ των οποίων η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και ανάπτυξη. Στον τομέα αυτό, η γεωργία έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

Ο πολιτικός διάλογος ΕΕ-Αφρικής για τη γεωργία κερδίζει έδαφος. Δέκα χρόνια μετά την υιοθέτηση της Κοινής Στρατηγικής Αφρικής-ΕΕ (JAES), η υπουργική διάσκεψη της Αφρικανικής Ένωσης-ΕΕ για τη γεωργία στη Ρώμη τον Ιούλιο του 2017 έλαβε ένα βήμα μπροστά από την εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ. Σύμφωνα με το JAES, δημιουργήθηκε μια νέα λογική στις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής όπου ο διάλογος για τον πολιτικό χαρακτήρα χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανάπτυξης . Η συνάντηση στη Ρώμη κατέληξε σε μια λίστα συγκεκριμένων και ρεαλιστικών παραδοτέων.

Παραδοτέα

Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν βασικά στοιχεία των παραδοτέων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης εταιρικών σχέσεων μεταξύ γεωργικών πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα ανταλλαγών.

Επιπλέον, με στόχο την προστασία και την προώθηση των αφρικανικών γεωργικών προϊόντων, περιλαμβάνουν τη συνεργασία με τις αφρικανικές χώρες για την ανάπτυξη και προστασία των γεωγραφικών τους ενδείξεων.

Σε συνδυασμό με τις πολιτικές για το κλίμα που υιοθετήθηκαν από τις χώρες ως απάντηση στη Συμφωνία των Παρισίων (COP21), τα παραδοτέα στοιχεία επικεντρώνονται επίσης σε περιβαλλοντικές πτυχές όπως η βελτίωση της χρήσης και διαχείρισης του ύδατος στον αγροτικό τομέα, η δράση για την κλιματική αλλαγή, η απώλεια τροφίμων και τα απόβλητα τροφίμων. Για παράδειγμα, επισημαίνεται η ανάγκη εστίασης στις πρωτοβουλίες περιφερειακής κλίμακας για έξυπνες χρήσεις.

Τέλος, τονίζεται η προώθηση ενός σταθερού, υπεύθυνου και χωρίς αποκλεισμούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπεύθυνες επενδύσεις των γεωργικών επιχειρήσεων της ΕΕ που είναι έτοιμες να επενδύσουν με αφρικανικούς εταίρους στον τομέα.

Αυτά τα αποτελέσματα τροφοδοτήθηκαν στη διάσκεψη κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης-ΕΕ τον Νοέμβριο του 2017 , η οποία επικεντρώθηκε στις επενδύσεις για τη νεολαία για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και αειφόρο ανάπτυξη και καθορίστηκε προτεραιότητες για την περίοδο 2018-20.

Ενίσχυση των σχέσεων

Για την περαιτέρω συνεργασία της ΕΕ-ΑΕ και την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την ειδική ομάδα για την αγροτική Αφρική στις 24 Μαΐου 2018. Η Task Force, ομάδα 11 Αφρικανών και Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων, την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα της Αφρικής και την αύξηση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Σύμφωνα με τον πολιτικό διάλογο και τα αποτελέσματα των συναντήσεων της ΑΕ-ΕΕ του 2017, η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα επικεντρωθεί:

  • παροχή συμβουλών σχετικά με τον τρόπο επιτάχυνσης του αντίκτυπου, με βάση τον καλύτερο συντονισμό με τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες · και πώς να επικεντρωθεί στην ενίσχυση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην αφρικανική βιώσιμη γεωργία
  • εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα ανταλλάσσονται καλύτερα οι γνώσεις και η τεχνογνωσία που θα επιτρέψουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την παραγωγή εσόδων στην αγροτική Αφρική τον εντοπισμό στρατηγικών για την προώθηση και την ιεράρχηση της γεωργικής πολιτικής και της μεταρρύθμισης των κανονιστικών ρυθμίσεων στις αφρικανικές χώρες και τη διευκόλυνση των υπεύθυνων ιδιωτικών επενδύσεων της ΕΕ για την ενίσχυση του ενδο-αφρικανικού εμπορίου, προσδιορίζοντας στρατηγικές για την υποστήριξη της αφρικανικής νεολαίας που εργάζεται στη γεωργία, την αγροβιομηχανία και την αγροβιομηχανία.
    ? Τα συμπεράσματα αυτής της επιχειρησιακής ομάδας θα ανακοινωθούν τον Ιανουάριο του 2019, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων και πιθανών πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ, την Ατζέντα 2030 και τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης .

Εμπόριο και ανάπτυξη

Η αναπτυξιακή συνεργασία παραμένει σημαντική πτυχή της δέσμευσης της ΕΕ στην Αφρική. Η γεωργία αποτελεί έναν από τους τομείς προτεραιότητας της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ. Κατά την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ έχει διαθέσει πάνω από 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επισιτιστική ασφάλεια, διατροφή και βιώσιμη γεωργία σε 62 χώρες εταίρους, εκ των οποίων 36 χώρες βρίσκονται στην υποσαχάρια Αφρική. Αυτή η βοήθεια βοηθά τις χώρες με τον εκσυγχρονισμό του γεωργικού τους τομέα, αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους, αναπτύσσοντας νέα προϊόντα και ενισχύοντας τις αγροτικές περιοχές.

Επιπλέον, η ΕΕ έχει αναπτύξει συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης με στόχο την προώθηση του εμπορίου και της ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των αφρικανικών χωρών. Χωρίς δασμούς και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση σε όλες τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) και μονομερείς παραχωρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό επιτρέπει στις χώρες εταίρους μας να προστατεύουν τα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα τους από την απελευθέρωση, είτε εξαιρώντας πλήρως είτε επιτρέποντας ισχυρές διασφαλίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία από την απότομη αύξηση των εισαγωγών.

Για αρκετό καιρό, η ΕΕ υπήρξε μακράν το μεγαλύτερο κατάστημα για τους αγρότες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι εισαγωγές της Ευρώπης από τις ΛΑΧ είναι περισσότερο από τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Ρωσία και τον Καναδά . Η διαπραγμάτευση μεταξύ της Ευρώπης και της Αφρικής είναι μια ευνοϊκή κατάσταση και για τις δύο περιφέρειες. Εισάγουμε ελκυστικά προϊόντα από την Αφρική για τους ευρωπαίους καταναλωτές και, με την αγορά τοπικών αφρικανικών προϊόντων, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη καλύτερων συνθηκών για τις τοπικές γεωργικές κοινότητες.

Υπεύθυνη επένδυση

Καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες για την προώθηση υπεύθυνων επενδύσεων στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής στην Αφρική. Οι υπεύθυνες επενδύσεις αποφεύγουν την αρπαγή γης, πληρώνουν αξιοπρεπή επιστροφή στους αγρότες και αναγνωρίζουν τον κεντρικό τους ρόλο στην αλυσίδα αξίας των τροφίμων. Το πρόσφατα θεσμοθετημένο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Εξωτερικών Επενδύσεων (EIP), το οποίο στοχεύει στην επένδυση 44 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Αφρική και στην Ευρωπαϊκή γειτονία μέχρι το 2020, έχει δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα για τη γεωργία και την αγροτική βιομηχανία.

Ένας αυξανόμενος αριθμός παραγωγών της ΕΕ συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες με αφρικανικούς αγρότες, προωθώντας την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής. Με το εμπόριο και τις επενδύσεις, η ΕΕ στηρίζει την αειφόρο ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας στην Αφρική.

Σύμφωνα με το έργο αυτό, ο Πρόεδρος Jean-Claude Juncker ανακοίνωσε στην ομιλία του για την κατάσταση του 2018 μια πρόταση για μια νέα «Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας» . Αυτή η συμμαχία θα ενισχύσει περαιτέρω την εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ μέσω βασικών δράσεων όπως η ενίσχυση των στρατηγικών επενδύσεων, η επένδυση σε ανθρώπους και η ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και του επενδυτικού κλίματος.

Συμπέρασμα

Στους τομείς της επισιτιστικής ασφάλειας, των αγροτικών ειδών διατροφής, της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και της κλιματικής αλλαγής, η ΕΕ και η Αφρική διαβάζουν από την ίδια σελίδα. Για την επίτευξη κοινών στόχων, η ενίσχυση της συνεργασίας θα είναι ζωτικής σημασίας. Τα τελευταία χρόνια έχουν προωθήσει ένα νέο πρότυπο στις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής στη γεωργία, επικεντρώνοντας όλο και περισσότερο στη συνεργασία πολιτικής και στην προώθηση ενός σταθερού, υπεύθυνου και περιεκτικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.