Ομάδας Εργασίας για τον επιτελικό σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ

Ομάδας Εργασίας για τον επιτελικό σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ
Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτείται ομάδα εργασίας για τον επιτελικό σχεδιασμό του Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ 2021-2027. 

Έργο της ομάδας εργασίας θα είναι:

α. Να επιλέγει τις στρατηγικές κατευθύνσεις και να καθοδηγεί ανάλογα την ομάδας εργασίας για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ 2021-2027.

β. Να αξιολογεί και να εγκρίνει τις προτάσεις της ανωτέρω ομάδας εργασίας.

Την επιτελική ομάδα εργασίας θα συνεπικουρούν στο έργο της, μετά από πρόσκληση του προέδρου, στελέχη και υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εκπρόσωποι άλλων οργανισμών και φορέων που διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία ανά τομέα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η ομάδα εργασίας για τον επιτελικό σχεδιασμό του Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ 2021-2027, συγκροτείται από τους:

α. Χαράλαμπο Κασίμη, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, ως Πρόεδρο, χωρίς αναπληρωτή/-ρώτρια.

β. Απόστολο Πολύμερο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Δάβαρη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και βαθμού, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής.

γ. Ιωάννη Καλκούνο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Κούρεντα, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και βαθμού, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων.

δ. Χρυσούλα Παπαδημητρίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Μητρόπουλο, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και βαθμού, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.

ε. Δημήτριο Τσαγκαλίδη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού με βαθμό Α, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Θεοφάνη Μπέση, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και βαθμού, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

στ. Νικόλαο Μανέτα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α, προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Μουλκιώτη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α, του Τμήματος ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.

ζ. Γεώργιο Αποστολάκη, Γεωπόνο, Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή.

η. Σοφία Χατζηπαντελή, υπάλληλο ΠΕ Γεωπονικού της ΜΟΔ ΑΕ, που υπηρετεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Δημόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α, της Δ/νσης Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων.

θ. Ευφροσύνη Μπουσίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α, του Τμήματος Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού, της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων, που υπηρετεί με απόσπαση στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αναστασία Μακρή, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και βαθμού, προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσιονομικών και Οριζόντιων Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων.