Ο αντίκτυπος της ΚΑΠ στο αγροτικό εισόδημα

Ο αντίκτυπος της ΚΑΠ στο αγροτικό εισόδημα
 Η ανισότητα μεταξύ του αγροτικού και μη εισοδήματος παραμένει.

Τα μέτρα της αγοράς, τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ και τα διάφορα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, περιορίζοντας την πτωτική τάση των τιμών και βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα. Ωστόσο, παρά τα βήματα που έχουν γίνει για σταθερή και συνεχή βελτίωση, η διαφορά εισοδήματος μεταξύ γεωργικού και μη γεωργικού εισοδήματος παραμένει σημαντική. Την ίδια στιγμή, σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη του άμεσου εισοδήματος παίζει η σταθεροποίηση του αγροτικού εισοδήματος, με άμεσες πληρωμές, καθώς και η ουσιαστική ενίσχυση των περιοχών, που χαρακτηρίζονται και αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς.

Τα παραπάνω αποτελούν τα βασικά ευρήματα της αξιολόγησης του αντίκτυπου που έχει η ΚΑΠ στη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με βάση μια εξωτερική μελέτη και μια πρόσθετη οικονομική ανάλυση, αυτή η αξιολόγηση είναι σχετίζεται με τους στόχους που καθορίζονται στη στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο πιάτο» («Farm to Fork»), καθώς αποτελεί και απάντηση στις προκλήσεις, που έχει θέσει η πανδημία του κοροναϊού.

Θετικά είναι γενικότερα τα συμπεράσματα της αξιολόγησης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή και την προστιθέμενη αξία της ΕΕ από τα μέτρα, που έχουν παρθεί. Ωστόσο, η αξιολόγηση εντοπίζει περιθώρια βελτίωσης για την αποτελεσματικότητα της συνδεδεμένης στήριξης από άποψη σκοπού και ανταγωνιστικότητας, προκειμένου η εισοδηματική στήριξης από τα κράτη μέλη και η χρήση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, θα βάλουν στόχο τη σταθεροποίηση των αγροτικών αγορών.

Παράλληλα, στα ευρήματα της αξιολόγησης εξετάζεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαχείρισης των «πράσινων» πληρωμών και των κανόνων εκεί που ορίζουν τους ενεργούς αγρότες (κατ? επάγγελμα αγρότες). Επιπλέον, η αξιολόγηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συνοχή της ΚΑΠ απαιτεί στενή παρακολούθηση, ιδίως σε ότι αφορά την υλοποίηση της νέας ΚΑΠ και τους στόχους που έχει θέσει η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Ωστόσο, η άμεση υποστήριξη του εισοδήματος συμβάλλει σημαντικά στη σταθεροποίηση και του αγροτικού εισοδήματος, με τους δύο πυλώνες της ΚΑΠ να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Το μέσο ποσοστό στήριξης της ΚΑΠ στην ΕΕ σε ότι αφορά το γεωργικό εισόδημα είναι 36% και το μερίδιο των άμεσων πληρωμών είναι 26%.