Μεγαλύτερη ευελιξία στις χώρες της ΕΕ για υποστήριξη των νέων αγροτών

Μεγαλύτερη ευελιξία στις χώρες της ΕΕ για υποστήριξη των νέων αγροτών
Περισσότερη ευελιξία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την υποστήριξη των νέων αγροτών, εστίαση στις οικολογικές περιοχές, περισσότερη στήριξη για τους γεωργούς που αντιμετωπίζουν απώλειες εισοδήματος - αυτές ήταν μόνο μερικές από τις προτεινόμενες βελτιώσεις της πολιτικής της ΕΕ για τα γεωργικά προϊόντα διατροφής που συμφωνήθηκαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ στις 16 Οκτωβρίου 2017.

Οι αλλαγές στους τέσσερις βασικούς κανονισμούς που διέπουν την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) θα τεθούν σε ισχύ μόλις θα επιτευχθεί συμφωνία για όλες τις πτυχές της συνολικής πρότασης (ο λεγόμενος κανονισμός Omnibus).

Η απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέρος του ευρύτερου προβληματισμού της για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της ΚΓΠ.

Οι απλουστευμένοι κανόνες που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του Omnibus αφορούν τις άμεσες πληρωμές, την αγροτική ανάπτυξη, την κοινή οργάνωση της αγοράς και την οριζόντια ρύθμιση και θα ωφελήσουν τους γεωργούς με διάφορους τρόπους.

  • Άμεσες πληρωμές: αλλαγές στον ορισμό της αρόσιμης γης και των μόνιμων λειμώνων (που αντανακλά καλύτερα τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να διατηρηθεί η παραγωγή γης) · ευελιξία για τις χώρες της ΕΕ όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας του «ενεργού γεωργού» (σημαντική για την αξιολόγηση των δικαιούχων των άμεσων ενισχύσεων της ΕΕ) και την αύξηση της συμπληρωματικής ενίσχυσης για τους νέους γεωργούς από 25% έως 50% .
    Ένα νέο οικολογικό πακέτο, προσθέτοντας ποικιλίες φυτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές οικολογικής γεωργίας- κτηνοτροφίας.
  • Αγροτική ανάπτυξη: βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων για να βοηθηθούν οι αγρότες να αντιμετωπίσουν τις απώλειες εισοδήματος (το όριο για απώλειες εισοδήματος μειώθηκε από 30% σε 20 λεπτά και αυξήθηκε από 65% σε 75% το επίπεδο αποζημίωσης)
  • Κοινή οργάνωση αγοράς: δέσμη μέτρων για το γάλα που επεκτείνεται πέραν του 2020
    · η συνεργασία μεταξύ των γεωργών βελτιώθηκε, παραδείγματος χάριν με διατάξεις για τις οργανώσεις παραγωγών για τον προγραμματισμό της παραγωγής και τη διαπραγμάτευση των συμβάσεων για λογαριασμό των μελών τους, ενισχύοντας έτσι τη θέση τους στην τροφική αλυσίδα (άλλες προτάσεις οι οποίες επί του παρόντος υπόκεινται σε δημόσια διαβούλευση για την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων έως τις 17 Νοεμβρίου)

Ο κανονισμός Omnibus αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόταση δημοσιεύθηκε το 2016 ως μέρος της δέσμης ανασκόπησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) - του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ. Περιλαμβάνει αλλαγές που εφαρμόζονται και στους τέσσερις βασικούς κανονισμούς της ΚΓΠ, με στόχο την περαιτέρω απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής.