Καρκινογόνοι ή μεταλλαξιογόνοι παράγοντες στην εργασία

Καρκινογόνοι ή μεταλλαξιογόνοι παράγοντες στην εργασία
Στόχος είναι να να σωθούν μέχρι 100.000 ζωές μέσα στα επόμενα 50 έτη

Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου ενέκρινε την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την οδηγία για την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία.


Θέτοντας τα όρια για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες, η συμφωνία αυτή βοηθά στην αντιμετώπιση της κύριας αιτίας των θανάτων που συνδέονται με την εργασία στην ΕΕ. Στόχος είναι να να σωθούν μέχρι 100.000 ζωές μέσα στα επόμενα 50 έτη.


Η οδηγία προτείνει να καθοριστούν όρια έκθεσης για 11 επιπλέον καρκινογόνους παράγοντες, πέραν εκείνων που καλύπτονται από την ισχύουσα οδηγία του 2004. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής: εισπνεύσιμη σκόνη κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου, 1, 2 εποξυπροπάνιο, 1,3 βουταδένιο, 2-νιτροπροπάνιο, ακρυλαμίδιο, ορισμένες ενώσεις χρωμίου (VI), αιθυλενοξείδιο, o-τολουϊδίνη, κεραμικές πυρίμαχες ίνες, βρωμοαιθυλένιο και υδραζίνη.


Η οδηγία αναθεωρεί επίσης τα όρια που ισχύουν για το μονομερές βινυλοχλωρίδιο και τις σκόνες σκληρών ξύλων, προσαρμόζοντάς τα με βάση τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα.
Θα καθιερωθούν ελάχιστες απαιτήσεις για την εξάλειψη και μείωση όλων των καρκινογόνων ή μεταλλαξιογόνων παραγόντων.

 

Οι εργοδότες θα υποχρεούνται επίσης να εντοπίζουν και να εκτιμούν τους κινδύνους για τους εργαζομένους που συνδέονται με την έκθεση σε ορισμένους καρκινογόνους (και μεταλλαξιογόνους) παράγοντες και πρέπει να αποτρέπουν την έκθεση σε αυτούς, εφόσον αυτή κρίνεται επικίνδυνη.


Τα κύρια στοιχεία της προσωρινής συμφωνίας είναι τα εξής:

  • Τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες: η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν οι τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας εντός του πρώτου τριμήνου του 2019 το αργότερο, και ενδέχεται να υποβάλει σχετική νομοθετική πρόταση

 

  • Χρώμιο VI: θα υπάρχει όριο έκθεσης 0,010 mg/m3 για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία μεταφοράς της οδηγίας και στη συνέχεια θα ισχύει όριο 0,005 mg/m3. Υπάρχει παρέκκλιση για τις συγκολλήσεις ή τις κοπές με εκτόξευση πλάσματος ή τις παρόμοιες διεργασίες που παράγουν αναθυμιάσεις: για αυτές η οριακή τιμή έκθεσης είναι 0,025 mg/m3 για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία μεταφοράς, και στη συνέχεια το όριο θα είναι 0,005 mg/m3

 

  • Σκόνη σκληρών ξύλων: θα υπάρχει οριακή τιμή έκθεσης 3 mg/m3 για περίοδο πέντε ετών από τη θέση της οδηγίας σε ισχύ και στη συνέχεια όριο 2 mg/m3

 

  • Εισπνεύσιμη σκόνη κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου: η Επιτροπή δεσμεύθηκε να αξιολογήσει την ανάγκη τροποποίησης της οριακής τιμής για την εισπνεύσιμη σκόνη κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου στο πλαίσιο της επόμενης αξιολόγησης της εφαρμογής της οδηγίας

 

  • Επίβλεψη της υγείας: ο ιατρός ή η αρχή που έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων εντός των κρατών μελών μπορούν να αναφέρουν ότι η επίβλεψη της υγείας πρέπει να συνεχισθεί μετά το πέρας της έκθεσης για το διάστημα που κρίνουν απαραίτητο για τη διασφάλιση της υγείας των αφορώμενων εργαζομένων

 

Η νέα οδηγία θα εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο σε μεταγενέστερο στάδιο.