Για ένα πιο έξυπνο μέλλον στις αγροτικές περιοχές

Για ένα πιο έξυπνο μέλλον στις αγροτικές περιοχές
Οι ψηφιακές τεχνολογίες στην υπηρεσία του αγρότη. Τι είναι η πρωτοβουλία Smart Villages (Έξυπνα Χωριά).  

Η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να κάνει περισσότερα για να χρησιμοποιήσει τις ψηφιακές τεχνολογίες για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα από μια συνεδρίαση των φορέων αγροτικής ανάπτυξης στο Bled, Σλοβενία, στις 13 Απριλίου.

Η διακήρυξη του Bled, που δόθηκε από τους ευρωβουλευτές Franc Bogovi? και Tibor Szanyi, στους Επιτρόπους Phil Hogan (γεωργία και ανάπτυξη της υπαίθρου), Violeta Bulc (μεταφορές) και Mariya Gabriel (ψηφιακή οικονομία και κοινωνία), ζητεί περαιτέρω δράση για την ψηφιοποίηση των αγροτικών περιοχών Smart Villages και αξιοποιώντας τα υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία.

Η δήλωση υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι ψηφιακές τεχνολογίες για την κινητοποίηση των τοπικών πόρων για την επίλυση των προκλήσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών στις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές.

Η γεωργία ακριβείας, για παράδειγμα, έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγικότητα μειώνοντας σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων. Παρόλα αυτά, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών όπως αυτή ποικίλλει σημαντικά από τη μια χώρα στην άλλη.

Η διασφάλιση ότι όλη η Ευρώπη μπορεί να ωφεληθεί εξίσου από τον ψηφιακό μετασχηματισμό αποτελεί βασικό στοιχείο της δήλωσης.

Άλλα τεχνολογικά επιτεύγματα που επισημάνθηκαν στη δήλωση περιλαμβάνουν ψηφιακές πλατφόρμες για την ηλεκτρονική μάθηση ή την ηλεκτρονική υγεία, την κυκλική οικονομία, την βιοποικιλότητα, τον αγροτουρισμό και την ανανεώσιμη ενέργεια.

Για να επωφεληθούν πλήρως από αυτές, είναι σημαντικό να επενδύσουμε σε αγροτικές κοινότητες μέσω των υφιστάμενων κοινοτικών κονδυλίων, όπως το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ή η χρηματοδότηση της έρευνας Horizon2020.

Η πρωτοβουλία Smart Villages, που εγκαινιάστηκε πριν από ένα χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύει στην υποστήριξη μιας καλύτερης ποιότητας ζωής, ενός υψηλότερου επιπέδου διαβίωσης, καλύτερων δημόσιων υπηρεσιών για τους πολίτες, καλύτερης χρήσης των πόρων, χαμηλότερου αντίκτυπου στο περιβάλλον και νέων ευκαιριών για αγροτικές αλυσίδες αξίας. Η έννοια καλύπτει τον οικισμό των ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές καθώς και τα γύρω τοπία.

Η ευρυζωνικότητα και η συνδεσιμότητα αποτελούν ένα πρώτο κρίσιμο βήμα στην ψηφιοποίηση των αγροτικών περιοχών, όπου εξακολουθεί να υπάρχει ένα σοβαρό κενό σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές. Το 2016, μόνο το 40% των αγροτικών νοικοκυριών είχε πρόσβαση σε γρήγορη ευρυζωνική σύνδεση σε σύγκριση με το 75% στα αστικά νοικοκυριά.

Για να καλυφθεί αυτό το χάσμα, έχουν διατεθεί περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω του ΕΓΤΑΑ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων και άλλων ψηφιακών υποδομών στις αγροτικές περιοχές.

Η θεματική ομάδα εργασίας «Έξυπνα χωριά» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης επικεντρώνεται, εν τω μεταξύ, σε ζητήματα όπως ο τρόπος αναζωογόνησης των αγροτικών υπηρεσιών μέσω της ψηφιακής και της κοινωνικής καινοτομίας. Για να γίνει αυτό, εξετάζει τι μπορεί να γίνει και τι γίνεται σε ολόκληρη την ήπειρο για να μοιραστεί η γνώση και οι βέλτιστες πρακτικές σε όλο το δίκτυο.

Επιπλέον, έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα πιλοτικό πρόγραμμα για το Smart Village, με σκοπό την ανάπτυξη ενός μοντέλου για έξυπνα οικολογικά κοινωνικά χωριά. Η ιδέα είναι ότι αυτό το μοντέλο θα μπορούσε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της κατάστασης των αγροτικών κοινοτήτων.

Τα πρώτα αποτελέσματα αυτού του πιλοτικού προγράμματος αναμένονται πριν από το καλοκαίρι του 2018 και το πλήρες μοντέλο θα πρέπει να αναπτυχθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2019.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επενδύει επίσης στην πρωτοβουλία: έχουν διατεθεί 3,3 εκατομμύρια ευρώ για μια προπαρασκευαστική ενέργεια που θα ξεκινήσει το επόμενο έτος.

Η ιδέα είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη 10 έξυπνων χωριών σε ολόκληρη την ΕΕ.