Γεωργική συνεργασία μεταξύ Αφρικανικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γεωργική συνεργασία μεταξύ Αφρικανικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γεωργική συνεργασία μεταξύ Αφρικανικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η 5η διάσκεψη κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στο Αμπιτζάν στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2017 αποτέλεσε ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας μεταξύ των δύο ηπείρων, με επίκεντρο τη νεολαία και ένα βιώσιμο μέλλον.

Με μια εξαιρετική δημογραφική ανάπτυξη, ο πληθυσμός της Αφρικής αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2050 από 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε 2,4 δισεκατομμύρια.

Σήμερα το 60% του πληθυσμού είναι κάτω των 25 ετών και θα συνεχίσει να επεκτείνεται μόνο.

Ως εκ τούτου, η ανάγκη δημιουργίας νέων αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για αυτόν τον νέο πληθυσμό της Αφρικής αποτελεί βασικό ζήτημα, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά την ανάγκη δημιουργίας 18 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας ετησίως έως το 2035.

Η γεωργία και ο τομέας των γεωργικών προϊόντων διατροφής αποτέλεσαν βασικούς τομείς συζήτησης για τη διάσκεψη κορυφής, με καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, στην οικονομική ανάπτυξη και στην αειφόρο ανάπτυξη στην Αφρική.

Η ΕΕ, ένας ήδη ισχυρός εταίρος στον τομέα της γεωργίας, επιδιώκει να ενισχύσει αυτή την εταιρική σχέση μέσω μιας νοοτροπίας που εστιάζεται στο εμπόριο, τις επενδύσεις και τις επιχειρήσεις, και όχι η βοήθεια.

Η θεμελιώδης αρχή αυτής της ανανεωμένης εταιρικής σχέσης είναι να προωθηθεί ο "πολιτικός διάλογος ως εργαλείο ανάπτυξης", ο οποίος ήταν κεντρικός για την έναρξη του πολιτικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της ΑΕ.

Αυτός ο διάλογος ευθυγραμμίζεται με τη Διακήρυξη του Μαλάμπο, η οποία εγκρίθηκε το 2014 από την Αφρικανική Ένωση, η οποία αποσκοπεί στον τερματισμό της πείνας και της μείωσης της φτώχειας έως το 2025 και στις πολιτικές για το κλίμα που υιοθετήθηκαν από τις χώρες ως απάντηση στη Συμφωνία των Παρισίων.

Πριν από αυτή τη σύνοδο κορυφής, υπό την ηγεσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Hogan και της Επιτρόπου Sacko της Αφρικανικής Ένωσης, η δεύτερη υπουργική διάσκεψη ΑΕ-ΕΕ για τη γεωργία που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 2 Ιουλίου 2017 δημιούργησε πολιτική δέσμευση για ένα κοινό όραμα για την εξασφάλιση βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, δημιουργώντας βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής και της αγροτικής οικονομίας για τους νέους της Αφρικής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα βασικά αίτια της μετανάστευσης. Αυτό το κοινό όραμα μετατράπηκε σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα που απαριθμεί απτά και ρεαλιστικά παραδοτέα που τροφοδοτούνται στις συζητήσεις κορυφής της ΑΕ - ΕΕ.

Επιπλέον, η υιοθέτηση του ευρωπαϊκού σχεδίου εξωτερικών επενδύσεων (EIP) τον Σεπτέμβριο του 2017 ανοίγει νέες ευκαιρίες για υπεύθυνες επενδύσεις στην Αφρική.

Αυτό το καινοτόμο μέσο έχει ως στόχο να επιτρέψει επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 44 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Αφρική και στην ευρωπαϊκή γειτονία μέχρι το 2020.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, τίθεται σε εφαρμογή ένα συγκεκριμένο παράθυρο για τη «Γεωργία και τη γεωργία».

Στη σύνοδο κορυφής, οι προτεραιότητες που συζητήθηκαν περιελάμβαναν το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Αφρικής, ιδίως καθώς το 2017 γιορτάζει δέκα χρόνια από την υιοθέτηση της κοινής στρατηγικής Αφρικής-ΕΕ, αλλά και ειρήνη και ασφάλεια, διακυβέρνηση, επενδύσεις και εμπόριο, ανάπτυξη δεξιοτήτων και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η γεωργική συνεργασία μεταξύ των δύο συνδικάτων συνέβαλε σημαντικά σε αυτές τις προτεραιότητες.