Φυτικοί γενετικοί πόροι για τη διατροφή και τη γεωργία: τι αποφάσισε το Συμβούλιο

Φυτικοί γενετικοί πόροι για τη διατροφή και τη γεωργία: τι αποφάσισε το Συμβούλιο
Στις 9 Οκτωβρίου 2017, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα, τα οποία καθορίζουν τη θέση της ΕΕ για την έβδομη σύνοδο του διοικητικού σώματος της διεθνούς συνθήκης για τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία (ITPGRFA), η οποία θα διεξαχθεί στο Κιγκάλι (Ρουάντα) από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου 2017

Τα συμπεράσματα επικεντρώνονται σε ορισμένα από τα βασικά θέματα της εκδήλωσης, δηλαδή στον ρόλο των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία στην εφαρμογή της Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030 και την επανεξέταση του πολυμερούς συστήματος πρόσβασης και κατανομής των οφελών και τη στρατηγική χρηματοδότησης που θεσπίζει η συνθήκη.
Στα συμπεράσματα,
το Συμβούλιο καλεί το διοικητικό όργανο της ITPGRFA να ενισχύσει τη λειτουργία του υφιστάμενου πολυμερούς συστήματος, να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του και να βελτιώσει τη χρηματοδότησή του.

Υπογραμμίζει επίσης τη σημαντική συμβολή των αγροτών και των τοπικών κοινοτήτων στη διατήρηση και την ανάπτυξη των φυτικών γενετικών πόρων και τη σημασία των διατάξεων της συνθήκης για τα δικαιώματα των γεωργών.
Ιστορικό
Η διεθνής συνθήκη για τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία εγκρίθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2001 από την 31η σύνοδο της Διάσκεψης του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και άρχισε να ισχύει στις 29 Ιουνίου 2004.
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη της διεθνούς συνθήκης, η οποία θεσπίζει ένα παγκόσμιο σύστημα που παρέχει στους γεωργούς, τους φυτοκαλλιεργητές και τους επιστήμονες πρόσβαση στο φυτικό γενετικό υλικό για τη διατροφή και τη γεωργία και αποσκοπεί να διασφαλίσει, μέσω ενός πολυμερούς συστήματος πρόσβασης και ωφέλειας , οι παραλήπτες μοιράζονται τα οφέλη που αποκομίζουν από τη χρήση αυτού του γενετικού υλικού με τις χώρες από τις οποίες προέρχεται το υλικό.