Εργαστήριο ENRD για τη βιοποικιλότητα

Εργαστήριο ENRD για τη βιοποικιλότητα
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης - ENRD διοργανώνει εργαστήριο στις 29 Ιανουαρίου 2019 στις Βρυξέλλες με θέμα Biodiversity & the CAP: working together to reach conservation goals. Το εργαστήριο αφορά στη συζήτηση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην αγροτική Ευρώπη και απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, που θα συμμετέχουν άμεσα στο σχεδιασμό και στη σύνταξη του μελλοντικού Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ. 

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην κατάσταση εφαρμογής των τρεχόντων μέτρων που αφορούν τη βιοποικιλότητα στα ΠΑΑ και στο συντονισμό με άλλα μέσα πολιτικής. Θα μοιραστεί επίσης παραδείγματα καλής πρακτικής, ανταλλαγή σημείων συμφόρησης και διδάγματα και θα συζητήσει το μέλλον της διατήρησης της βιοποικιλότητας στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ 2021-2027.

Αυτή η μονοήμερη εκδήλωση στοχεύει:

-Παρέχει μια επισκόπηση της συμβολής του ΕΓΤΑΑ 2014-2020 στην προστασία των στόχων της πολιτικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα.

-Ανταλλαγή για τον τρόπο εξασφάλισης της αποτελεσματικής συμμετοχής και του συντονισμού των αρμόδιων αρχών και των ενδιαφερομένων μερών για τη στήριξη της βιοποικιλότητας.

-Συζήτηση για το σχεδιασμό του ειδικού στόχου για την προστασία της βιοποικιλότητας στα μελλοντικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ και πώς να δημιουργηθούν δεσμοί με τη νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους).