ΕΕ: Παραπέμπει την Ουγγαρία στο δικαστήριο για τη λιανική πώληση γεωργικών προϊόντων

ΕΕ: Παραπέμπει την Ουγγαρία στο δικαστήριο για τη λιανική πώληση γεωργικών προϊόντων
Η Κομισιόν αποφάσισε να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή οι εθνικοί της κανόνες σχετικά με τη λιανική πώληση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων δεν είναι συμβατοί με τους κανόνες της ΕΕ. 

Η ενιαία αγορά της ΕΕ επιτρέπει σε ανθρώπους, αγαθά, υπηρεσίες και κεφάλαια να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να έχουν μεγαλύτερη επιλογή προϊόντων και να επωφεληθούν από τις καλύτερες τιμές. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις - μικρές και μεγάλες - μπορούν να επεκτείνουν την πελατειακή τους βάση και να ανταλλάξουν ευκολότερα προϊόντα και υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι η ουγγρική νομοθεσία για το λιανικό εμπόριο δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ και στερεί τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις από το πλήρες όφελος της ενιαίας αγοράς. Θεωρεί ότι ο ουγγρικός νόμος παραβιάζει τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων (άρθρο 34 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, ΣΛΕΕ ) καθώς και τον κανονισμό της ΕΕ για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων (κανονισμός 1308/2013).

Σύμφωνα με τον ουγγρικό νόμο, οι λιανοπωλητές πρέπει να εφαρμόζουν το ίδιο περιθώριο κέρδους στα γεωργικά προϊόντα και στα προϊόντα διατροφής ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους. Αυτός ο κανόνας παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, καθώς αποθαρρύνει τις πωλήσεις εισαγόμενων προϊόντων σε σύγκριση με τις εγχώριες.

Η Ουγγαρία δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, που υπέχει δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, υπονομεύοντας τον ελεύθερο σχηματισμό των τιμών πώλησης των γεωργικών προϊόντων βάσει του θεμιτού ανταγωνισμού. Ο ουγγρικός νόμος που επιβάλλει το ίδιο περιθώριο κέρδους σε όλα τα προϊόντα εμποδίζει ορισμένους εισαγωγείς και λιανοπωλητές εισαγόμενων προϊόντων να προσφέρουν στους καταναλωτές πιο ελκυστικές τιμές λιανικής.

Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία παράβασης κατά της Ουγγαρίας το Φεβρουάριο του 2017, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή. Την επιστολή ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2018, όπου η Επιτροπή κάλεσε την Ουγγαρία να άρει το περιοριστικό της λιανικής πώλησης. Δεδομένου ότι οι ουγγρικές αρχές διατήρησαν τη θέση τους, η Επιτροπή αποφάσισε τώρα να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ιστορικό

Το λιανικό εμπόριο είναι βασικός τομέας στην οικονομία της ΕΕ - υπάρχουν περίπου 3,6 εκατομμύρια επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού εμπορίου, αντιπροσωπεύοντας 4,5% της προστιθέμενης αξίας και αντιπροσωπεύοντας περίπου το 9% των θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ. Το λιανικό εμπόριο είναι επίσης απαραίτητο για τους καταναλωτές - τα νοικοκυριά της ΕΕ δαπανούν το ένα τρίτο του προϋπολογισμού τους σε καταστήματα λιανικής πώλησης.

Η επιβολή περιορισμών που επηρεάζουν κυρίως τους αλλοδαπούς λιανοπωλητές υπονομεύει την ικανότητά τους να εκμεταλλεύονται την επιχείρησή τους κατά τρόπο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Μειώνει την επιλογή των προϊόντων που μπορούν να αγοράσουν οι καταναλωτές και παρεμποδίζει τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ στις επιχειρήσεις.

Για να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών να δημιουργήσουν έναν πιο ανοικτό, ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό τομέα λιανικής πώλησης, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα μια ανακοίνωση που προτείνει μια δέσμη βέλτιστων πρακτικών . Η Επιτροπή ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι κανόνες που ισχύουν για το λιανικό εμπόριο δεν εισάγουν διακρίσεις, δικαιολογούνται και αναλογούν και επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.