ΕΕ: Αντιμετώπιση των δόλιων πρακτικών στην αγροδιατροφική αλυσίδα

ΕΕ: Αντιμετώπιση των δόλιων πρακτικών στην αγροδιατροφική αλυσίδα
Το κόστος των δόλιων πρακτικών για την παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων εκτιμάται σε περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. 

Επαρκές κρίνει το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της απάτης σε τρόφιμα. Υπογραμμίζει ωστόσο την ανάγκη για αυξημένη διατομεακή συνεργασία και διάθεση πόρων που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας.

Στα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο προβλέπονται περαιτέρω βήματα για τη βελτίωση των τρόπων αντιμετώπισης και αποτροπής δόλιων πρακτικών στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Σημειώνεται ότι το κόστος των δόλιων πρακτικών για την παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων εκτιμάται σε περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο υπενθυμίζει το γενικό στόχο των πολιτικών της ΕΕ για ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, για την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των καταναλωτών και αναγνωρίζει ότι το σημερινό νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης σε τρόφιμα είναι επαρκές .

Τονίζει ωστόσο την ανάγκη για συνεχή και βελτιωμένη διατομεακή συνεργασία για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο τις αρχές ελέγχου τροφίμων και ζωοτροφών αλλά και τις αρχές που εμπλέκονται στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, τις τελωνειακές, αστυνομικές, εισαγγελικές και άλλες αρχές επιβολής του νόμου.

Σ? αυτό το πλαίσιο το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκείς πόρους για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ, βελτιώνοντας την κοινή κατανόηση των κριτηρίων που καθορίζουν την απάτη στον τομέα των τροφίμων.

Το Συμβούλιο τονίζει επίσης την ανάγκη να προωθηθεί η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και να συνεχιστεί η διεύρυνση της κατάρτισης για την καταπολέμηση της απάτης σε τρόφιμα.