ΕΕ: Αντιμετώπιση κινδύνων από τα φαρμακευτικά προϊόντα στο περιβάλλον

ΕΕ: Αντιμετώπιση κινδύνων από τα φαρμακευτικά προϊόντα στο περιβάλλον
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια σειρά ενεργειών που αντιμετωπίζουν τις πολύπλευρες προκλήσεις που θέτει η απελευθέρωση των φαρμακευτικών προϊόντων στο περιβάλλον. 

Η στρατηγική προσέγγιση για τα φαρμακευτικά προϊόντα στο περιβάλλον, που παρουσιάζει η Επιτροπή προσδιορίζει έξι τομείς δράσης που αφορούν όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των φαρμάκων, όπου μπορούν να γίνουν βελτιώσεις. Το κείμενο καλύπτει τα φαρμακευτικά προϊόντα τόσο για ανθρώπινη όσο και για κτηνιατρική χρήση.

Οι περιοχές καλύπτουν όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των φαρμακευτικών προϊόντων, από το σχεδιασμό και την παραγωγή μέχρι τη διάθεση και τη διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα με τις αρχές του εγγράφου εργασίας της Επιτροπής για τα βιώσιμα προϊόντα σε μια κυκλική οικονομία.

Οι έξι τομείς που εντοπίστηκαν περιλαμβάνουν δράσεις ευαισθητοποίησης και προώθησης της συνετής χρήσης, βελτίωση της κατάρτισης και της αξιολόγησης των κινδύνων, συλλογή δεδομένων παρακολούθησης, παροχή κινήτρων για «πράσινο σχεδιασμό», μείωση των εκπομπών από τη μεταποίηση, μείωση των αποβλήτων και βελτίωση της επεξεργασίας λυμάτων.

Ο Karmenu Vella, αρμόδιος για το περιβάλλον, τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία, δήλωσε: «Οι περισσότεροι από εμάς είχαν λόγο να πάρουμε κάποια μορφή φαρμάκων στη ζωή μας και είμαστε τυχεροί που μπορούμε να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι επίσης απαραίτητα για τη διασφάλιση της υγείας των ζώων. Πολλοί από εμάς, εντούτοις, δεν γνωρίζουμε ότι μερικά από αυτά που καταναλώνονται καταλήγουν στο περιβάλλον και επηρεάζουν την άγρια φύση, όπως τα ψάρια στα ποτάμια μας. Πρέπει να μειώσουμε την είσοδο των φαρμακευτικών προϊόντων στα ποτάμια και τα εδάφη μας προς όφελός μας και για να προστατεύσουμε την άγρια φύση και το περιβάλλον».

Ο Vytenis Andriukaitis, Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, πρόσθεσε: «Είναι σημαντικό τα φάρμακα να είναι ασφαλή και αποτελεσματικά για την υγεία μας, ωστόσο πρέπει να γνωρίζουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν. Τα ανθεκτικά στα ναρκωτικά βακτήρια είναι μία από τις σημαντικότερες απειλές για την υγεία παγκοσμίως, επομένως στον αγώνα μας κατά της αντιμικροβιακής αντοχής όλοι επωφελούνται όχι μόνο από τη συνετή χρήση φαρμάκων αλλά και από ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα παραγωγής και διάθεσης. Είναι καιρός να επιστήσουμε συλλογικά την προσοχή μας στους κινδύνους των αντιμικροβιακών για το περιβάλλον. . Η παρούσα ανακοίνωση προσδιορίζει τομείς στους οποίους απαιτείται η ανάληψη δράσης και μας χρησιμεύει ως ορόσημο για τις μελλοντικές μας συζητήσεις».

Τα φάρμακα που απορρίπτονται στο περιβάλλον έχουν αποδειχθεί ότι ενέχουν κίνδυνο για τα ψάρια ή άλλα είδη άγριας ζωής, επηρεάζοντας, για παράδειγμα, την ικανότητά τους να αναπαραχθούν, μεταβάλλοντας τη συμπεριφορά τους με τρόπους που θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωσή τους ή μέσω άμεσων τοξικών επιδράσεων. Επιπλέον, τα εσφαλμένα φάρμακα μπορεί να συμβάλουν στο σοβαρό πρόβλημα της αντιμικροβιακής αντοχής. Η αυξημένη συνειδητοποίηση οδήγησε σε περαιτέρω διερεύνηση, καθώς και σε προσκλήσεις και προτάσεις δράσης για τη μείωση των εκπομπών στο περιβάλλον, ιδίως στο νερό αλλά και στο έδαφος.

Η ανακοίνωση δίνει έμφαση στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών, στη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο και στη βελτίωση της κατανόησης των κινδύνων. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της αντιμικροβιακής αντοχής, ενός προβλήματος που αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Να σημειωθεί ότι τα φάρμακα βρίσκονται σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα οποία χρησιμοποιούνται για την άρδευση και την παραγωγή πόσιμου νερού και είναι απαραίτητα για την άγρια πανίδα. Η συνειδητοποίηση αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια από τους ενδεχόμενους κινδύνους από τα φαρμακευτικά προϊόντα στο περιβάλλον, αλλά μέχρι στιγμής η γνώση και η ενεργητική πολιτική για τη μείωση των κινδύνων εξακολουθούν να περιορίζονται μόνο σε τμήματα της ΕΕ. Ο στόχος της στρατηγικής προσέγγισης για τα φαρμακευτικά προϊόντα στο περιβάλλον που παρουσιάστηκε σήμερα είναι να επιστήσει την προσοχή στους κινδύνους αυτούς.

Το 2013, η ΕΕ ενέκρινε νομοθεσία που απαιτεί από την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγική προσέγγιση για τα φαρμακευτικά προϊόντα στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για μέτρα, κατά περίπτωση, για την αντιμετώπιση των πιθανών επιπτώσεων. Η στρατηγική προσέγγιση αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν μέσω δύο επιστημονικών μελετών, καθώς και άλλων πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ, άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και ερευνητικές πηγές. Η δεύτερη μελέτη περιελάμβανε ανάλυση των αποτελεσμάτων μιας δημόσιας και στοχοθετημένης διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις επιλογές για ενδεχόμενη συμπερίληψη στην προσέγγιση.