ΕΕ 2018-2030: Η ατμοσφαιρική ρύπανση αναμένεται να μειωθεί

ΕΕ 2018-2030: Η ατμοσφαιρική ρύπανση αναμένεται να μειωθεί
Το επίπεδο του αζώτου, που χάνεται στο νερό στην ΕΕ, αναμένεται να μειωθεί κατά την περίοδο πριν από το 2030, γεγονός που θα έχει θετικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα. Αυτό ήταν ένα από τις πρωταρχικές εκτιμήσεις στις γεωργικές προοπτικές της ΕΕ, που δημοσιεύθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2018, το οποίο περιλαμβάνει παρατηρήσεις σχετικά με τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών γεωργικών αγορών για το 2018 έως το 2030. 

Οι περισσότερες εκπομπές στη γεωργία προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τη ζωική παραγωγή. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη μείωση του αριθμού των ζώων στην ΕΕ έως το 2030, υπάρχει αντίστοιχη μείωση των αναμενόμενων εκπομπών. Ωστόσο, η υψηλότερη παραγωγή φυτών και η εφαρμογή κοπριάς θα αντισταθμίσει σε μεγάλο βαθμό αυτήν την αλλαγή. Ως εκ τούτου, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου αναμένεται να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο με το 2012. Παρά ταύτα, υπάρχει πρόβλεψη για μείωση του επιπέδου της ατμοσφαιρικής αμμωνίας σε ολόκληρη την ΕΕ, με τις εκπομπές να μειώνονται κατά 9% έως το 2030.

Η έκθεση προβλέπει μείωση της ποσότητας αζώτου, που χάνεται στο νερό στην ΕΕ, ενώ τα προβλεπόμενα στοιχεία υποδηλώνουν πτώση κατά 8% σε σύγκριση με το 2012. Η αλλαγή αυτή θα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της παραγωγικότητας στα γαλακτοκομικά προϊόντα (με λιγότερη παραγωγή κοπριάς) και πηγές καλλιέργειας. Αυτό θα έχει θετική επίδραση στη βιοποικιλότητα των φυτών στην ΕΕ. Ωστόσο, η περίοδος 2012 έως 2030 θα πρέπει να σημειώσει μικρή αύξηση των πιθανών φυτικών ειδών, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2%.

Οι πηγές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ για γεωργικές εκτός ΕΕ εκπομπές αερίων θερμοκηπίου το 2030 (εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου CO2)

Πηγή: ΓΔ JRC, βάσει της βασικής γραμμής CAPRI του 2018

Η διάβρωση του εδάφους από το νερό, η πιο σημαντική διαδικασία υποβάθμισης της γης, είναι πιθανό να είναι υψηλότερη από τα ποσοστά σχηματισμού του εδάφους. Είναι απίθανο να αλλάξουν σημαντικά μέχρι το 2030, καθώς η κατανομή των καλλιεργειών στην ΕΕ δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά. Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει ότι ορισμένες χώρες της ΕΕ που κινδυνεύουν ιδιαίτερα να βλάψουν τη διάβρωση του εδάφους θα παρατηρήσουν μείωση του ρυθμού μείωσης, με την Ελλάδα να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πτώση (11,2%) λόγω αλλαγών στους τύπους καλλιεργειών.