Ε.Ε.: Μεταρρυθμίσεις για περαιτέρω χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση

Ε.Ε.: Μεταρρυθμίσεις για περαιτέρω χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση
Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, οι επενδυτές και οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής που αποσκοπούν στη δημιουργία ισχυρότερης και πιο ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής εποπτείας για την Ένωση Κεφαλαιαγοράς

Σε συνέχεια της ομιλίας του προέδρου Jean-Claude Juncker σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης στις 13 Σεπτεμβρίου, στην οποία υπογράμμισε τη σημασία της περαιτέρω οικοδόμησης της Ένωσης Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ευρείες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της αρχιτεκτονικής χρηματοπιστωτικής εποπτείας της ΕΕ και την ενίσχυση της οικονομικής και της Νομισματικής Ένωσης.


Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, οι επενδυτές και οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής που αποσκοπούν στη δημιουργία ισχυρότερης και πιο ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής εποπτείας για την Ένωση Κεφαλαιαγοράς.


Η διασφάλιση ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές στην ΕΕ είναι καλά ρυθμισμένες, ισχυρές και σταθερές και η ενίσχυση της ρυθμιστικής και εποπτικής σύγκλισης στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς είναι καθοριστικής σημασίας για την πραγματική οικονομία.
Αφού εγκριθούν, οι προτάσεις θα βελτιώσουν τις εντολές, τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για τις τράπεζες, τις κινητές αξίες και τις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και για τις ασφαλίσεις και τις συντάξεις.
Τα όργανα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές σε ολόκληρη την ΕΕ είναι καλά ρυθμισμένες, ισχυρές και σταθερές.


Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ και να προωθηθεί μια πραγματική Ένωση Κεφαλαιαγοράς, οι προτάσεις αναθέτουν επίσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών την άμεση εποπτική εξουσία σε συγκεκριμένους χρηματοπιστωτικούς τομείς.


Οι προτάσεις περιλαμβάνουν επίσης μέτρα για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των χρηματοπιστωτικών τεχνολογιών και για να διασφαλιστεί ότι τα ζητήματα βιωσιμότητας λαμβάνονται συστηματικά υπόψη στις εποπτικές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


Οι μεταρρυθμίσεις θα προωθήσουν την περαιτέρω ολοκλήρωση της κεφαλαιαγοράς μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Θα εισαγάγουν επίσης αλλαγές στις εποπτικές σχέσεις με τρίτες χώρες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση όλων των κινδύνων του χρηματοπιστωτικού τομέα.