Δημόσια διαβούλευση από την EFSA

Δημόσια διαβούλευση από την EFSA

Δημόσια διαβούλευση από την EFSA
Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου οδηγού για τις επιστημονικές απαιτήσεις των ισχυρισμών υγείας που σχετίζονται με τη μυϊκή λειτουργία καθώς και την φυσική απόδοση (1η ανασκόπηση). 

Η EFSA έχει θέσει σε ανοικτή διαβούλευση το σχέδιο οδηγού για τις επιστημονικές απαιτήσεις των ισχυρισμών υγείας που σχετίζονται με τη μυϊκή λειτουργία καθώς και την φυσική απόδοση (1η ανασκόπηση). Το σχέδιο αυτό, εκπονήθηκε από την Επιστημονική Ομάδα της EFSA για τα διαιτητικά προϊόντα, τη διατροφή και τις αλλεργίες (NDA Panel).

Ο οδηγός αυτός προορίζεται να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους στην προετοιμασία αιτήσεων για την έγκριση ισχυρισμών υγείας στα προαναφερθέντα πεδία και εστιάζει σε βασικά θέματα, όπως:

  • Τα ισχυριζόμενα αποτελέσματα τα οποία θεωρούνται ευεργετικά, και
  • Τα χαρακτηριστικά των μελετών παρέμβασης που μπορούν να δώσουν στοιχεία για την επιστημονική τεκμηρίωση των ειδικών ισχυρισμών που καλύπτει ο οδηγός

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλλουν γραπτά σχόλια μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 2018 χρησιμοποιώντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα, κάνοντας αναφορά στον αριθμό της σελίδας και γραμμής όπου το σχόλιό τους αφορά. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα αποστολής επιπρόσθετων δεδομένων ή αρχείων προς υποστήριξη των σχολίων τους είτε μέσω της φόρμας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η EFSA δε θα λάβει υπόψη της σχόλια που θα υποβληθούν μετά το πέρας της διαβούλευσης ή έχουν υποβληθεί με άλλο τρόπο πέραν της ηλεκτρονικής φόρμας, καθώς και σχόλια που δε σχετίζονται με το περιεχόμενο του προς διαβούλευση εγγράφου, περιέχουν κατηγορίες ή προσβλητικές δηλώσεις εναντίων οργανισμών και προσώπων ή αφορούν σε θέματα πολιτικής ή διαχείρισης της επικινδυνότητας που είναι εκτός του πεδίου δράσης της EFSA.

Η EFSA θα εξετάσει όλα τα σχόλια από τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα υποβληθούν σύμφωνα με παραπάνω κριτήρια. Τα συναφή με το αντικείμενο σχόλια θα ληφθούν υπόψη από την αρμόδια Επιστημονική Ομάδα της EFSA για τα διαιτητικά προϊόντα, τη διατροφή και τις αλλεργίες (NDA Panel).

Όλα τα σχόλια που θα υποβληθούν θα δημοσιευτούν. Οι υποβάλλοντες τα σχόλια πρέπει να εξασφαλίσουν ότι για αυτά δεν υπάρχουν κωλύματα πνευματικής ιδιοκτησίας που δε θα επέτρεπαν τη δημοσίευσή τους. Όσα σχόλια υποβληθούν από φυσικά πρόσωπα δρώντας ως τέτοια, θα δημοσιευτούν ανώνυμα. Τα σχόλια που θα υποβληθούν επίσημα εκ μέρους οργανισμών θα δημοσιευτούν με το όνομα του οργανισμού που τα υπέβαλε.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180716-0

Ο ΕΦΕΤ είναι το Εστιακό Σημείο της EFSA στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτά, ο ΕΦΕΤ υποστηρίζει την επιστημονική συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ Ελληνικών φορέων και της EFSA ή/και φορέων από τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη. Περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο του Εστιακού Σημείου υπάρχουν στη διεύθυνση:
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/efet/efsa/focal_point