Ασφαλή προϊόντα στην ενιαία αγορά της ΕΕ

Ασφαλή προϊόντα στην ενιαία αγορά της ΕΕ

Ασφαλή προϊόντα στην ενιαία αγορά της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί για να διευκολύνει τις εταιρείες να πωλούν ασφαλή προϊόντα σε όλη την Ευρώπη προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. 

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην ενιαία αγορά επιτρέπει στις εταιρείες να πωλούν τα προϊόντα τους σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ χωρίς πρόσθετα εμπόδια με απτά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Ωστόσο, στην πράξη, οι εταιρείες που επιθυμούν να πωλούν προϊόντα αντιμετωπίζουν συχνά εμπόδια, καθυστερήσεις και επιπλέον έξοδα. Μια πρόσφατη μελέτη με θέμα «Το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά» δείχνει ότι η μείωση των εμπορικών φραγμών θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του ενδοκοινοτικού εμπορίου κατά περισσότερο από 100 δισ. Ευρώ ετησίως.

Και πάρα πολλά επικίνδυνα ή μη συμμορφούμενα προϊόντα μπορούν ακόμα να βρουν το δρόμο τους στην αγορά. Το 32% των παιχνιδιών, το 58% των ηλεκτρονικών ειδών, το 47% των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών ή το 40% των επιθεωρούμενων ατομικών εξοπλισμών δεν πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας ή πληροφόρησης των καταναλωτών που προβλέπονται στη νομοθεσία της ΕΕ. Αυτό θέτει σε κίνδυνο τους καταναλωτές και θέτει τις συμμορφούμενες επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Επιτροπή καταθέτει σήμερα δύο νομοθετικές προτάσεις για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις και ιδίως τις ΜΜΕ να πωλούν τα προϊόντα τους σε ολόκληρη την Ευρώπη και να ενισχύσει τους ελέγχους από τις εθνικές αρχές και τους τελωνειακούς υπαλλήλους για την αποτροπή της πώλησης μη ασφαλών προϊόντων στους ευρωπαίους καταναλωτές.

Με τις σημερινές πρωτοβουλίες, η Επιτροπή επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις εναπομείνασες διαρθρωτικές αδυναμίες στην ενιαία αγορά για τα εμπορεύματα σε δύο μεγάλα μέτωπα:

Διευκόλυνση της πώλησης ενός προϊόντος σε άλλο κράτος μέλος - Η αρχή της «αμοιβαίας αναγνώρισης» εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που δεν υπόκεινται σε κανονιστικές ρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ μπορούν, κατ 'αρχήν, να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της ενιαίας αγοράς, εφόσον πωλούνται νομίμως σε ένα κράτος μέλος. Εντούτοις, τα απολύτως ασφαλή προϊόντα δεν μπορούν μερικές φορές να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ενιαία Αγορά λόγω των διαφορετικών εθνικών κανόνων και της έλλειψης εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών.

Για να καταστήσει την αρχή ταχύτερη, απλούστερη και σαφέστερη στην πράξη, η Επιτροπή προτείνει έναν νέο κανονισμό για την αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων. Οι εταιρείες θα γνωρίζουν εάν τα προϊόντα τους μπορούν να πωληθούν σε άλλη χώρα της ΕΕ σε δυο μήνες, αντί για χρόνια.

Θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν μια εθελοντική δήλωση για να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους πληρούν όλες τις σχετικές απαιτήσεις στη χώρα τους. Αυτό θα διευκολύνει τις αρχές άλλων κρατών μελών να αξιολογήσουν εάν θα πρέπει να εφαρμοστεί ή όχι η αμοιβαία αναγνώριση. Ομοίως, ένας μηχανισμός επίλυσης προβλημάτων θα επιτρέψει την ταχύτερη επίλυση των διαφορών μεταξύ εταιρειών και εθνικών αρχών.

Η κατάρτιση και οι ανταλλαγές μεταξύ των υπαλλήλων θα βελτιώσουν περαιτέρω τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη μεταξύ των εθνικών αρχών. Αυτό δεν θα εμποδίσει τις εθνικές αρχές να λάβουν υπόψη τις νόμιμες ανησυχίες της δημόσιας πολιτικής.

Εφαρμογή των κανόνων - Το σχέδιο κανονισμού σχετικά με τη συμμόρφωση και την εφαρμογή που υποβλήθηκε σήμερα θα συμβάλει στη δημιουργία δικαιότερης εσωτερικής αγοράς αγαθών μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς. Αυτό θα περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με παράνομα προϊόντα και συνεχιζόμενες έρευνες, ώστε οι αρχές να μπορούν να αναλάβουν αποτελεσματική δράση κατά μη συμμορφούμενων προϊόντων.

Ο κανονισμός θα βοηθήσει επίσης τις εθνικές αρχές να βελτιώσουν τους ελέγχους των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ. Δεδομένου ότι το 30% των εμπορευμάτων στην ΕΕ εισάγονται, η Επιτροπή προτείνει περαιτέρω την ενίσχυση των επιθεωρήσεων των λιμένων και των εξωτερικών συνόρων.

Τα σχέδια κανονισμών θα σταλούν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προς έγκριση. Μόλις εγκριθούν, θα εφαρμοστούν άμεσα.