Απόσπαση εργαζομένων: το Συμβούλιο καταλήγει σε συμφωνία

Απόσπαση εργαζομένων: το Συμβούλιο καταλήγει σε συμφωνία
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία όσον αφορά τη θέση του (γενική προσέγγιση) σχετικά με την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Η νέα πρόταση αναθεωρεί ορισμένα στοιχεία της αρχικής οδηγίας του 1996. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Jevgeni Ossinovski, Υπουργός Υγείας και Εργασίας της Εσθονίας, δήλωσε:

«Χαίρομαι που το Συμβούλιο συμφώνησε ως προς τη θέση του σχετικά με ένα τόσο σημαντικό και ευαίσθητο θέμα. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για το γεγονός ότι, έπειτα από μακρές διαπραγματεύσεις, υπήρξε ευρεία υποστήριξη για τη συμβιβαστική μας λύση. Στο τελικό κείμενο έχει επιτευχθεί λεπτή ισορροπία. Από τη μία πλευρά, είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι οι εργαζόμενοί μας θα τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης. Άτομα που κάνουν την ίδια εργασία στον ίδιο τόπο θα πρέπει να έχουν επίσης του ίδιους όρους εργασίας και αμοιβής. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να δημιουργήσουμε περιττά εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών - λ.χ. στον τομέα των μεταφορών που είναι εκ φύσεως κινητικός.»

Ο στόχος της οδηγίας είναι η διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ, με σεβασμό του θεμιτού ανταγωνισμού και των δικαιωμάτων των εργαζομένων που απασχολούνται σε ένα κράτος μέλος και αποστέλλονται από τον εργοδότη τους ώστε να εργασθούν προσωρινά σε άλλο (αποσπασμένων εργαζομένων).

Η οδηγία θα εξασφαλίζει δίκαιη αμοιβή και ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών που αποστέλλουν αποσπασμένους εργαζομένους και τοπικών εταιρειών στη χώρα υποδοχής.

Η νέα οδηγία προβλέπει:

  • αμοιβή των αποσπασμένων εργαζομένων σύμφωνα με το δίκαιο και τις πρακτικές του κράτους μέλους υποδοχής
  • απόσπαση μακράς διαρκείας 12 μηνών, η οποία μπορεί να παραταθεί σε 6 μήνες (18 μήνες συνολικά) με βάση αιτιολογημένη κοινοποίηση από τον πάροχο υπηρεσιών
  • εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων γενικής εφαρμογής στους αποσπασμένους εργαζομένους σε όλους τους τομείς
  • ίση μεταχείριση των εργαζομένων μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης και των τοπικών εργαζομένων
  • όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών, οι διατάξεις της τροποποιητικής οδηγίας θα εφαρμοσθούν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της μελλοντικής τομεακής νομοθεσίας
  • τριετής προθεσμίας μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο συν ένα ακόμη έτος πριν από την εφαρμογή της οδηγίας.

Όλοι οι κανόνες περί αμοιβών που εφαρμόζονται στους τοπικούς εργαζομένους θα πρέπει να ισχύουν και για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Οι κανόνες αυτοί δεν θα περιλαμβάνουν μόνο τα κατώτατα όρια αμοιβών, αλλά και άλλα στοιχεία όπως τα πριμ ή τα επιδόματα.

Η πλατφόρμα κατά της αδήλωτης εργασίας θα χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση της απάτης και των καταχρήσεων και για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Ιστορικό

Η αναθεώρηση της οδηγίας του 1996 ήταν απαραίτητη για την προσαρμογή της νομοθεσίας στις νέες συνθήκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας, καθώς και για την κωδικοποίηση της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα βελτιώσει τη σαφήνεια της νομοθεσίας της ΕΕ.

Η αναθεωρημένη οδηγία εστιάζεται σε ζητήματα που διέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ το οποίο καθιερώθηκε με την αρχική οδηγία του 1996. Η αναθεωρημένη οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων και η οδηγία εφαρμογής αλληλοσυμπληρώνονται συνεπώς και ενισχύουν η μία την άλλη.

Η απόσπαση εργαζομένων αφορούσε 1,9 εκατομμύρια Ευρωπαίους εργαζομένους το 2014. Παρόλο που πρόκειται μόνο για το 0,7 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ, η απόσπαση εργαζομένων στηρίζει τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών σε όλη την εσωτερική αγορά, ιδίως στον κατασκευαστικό τομέα και σε ορισμένους τομείς προσωπικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι εταιρείες αποστολής αποσπασμένων εργαζομένων πρέπει να συμμορφώνονται με μια βασική δέσμη δικαιωμάτων της χώρας υποδοχής, περιλαμβανομένων των ελάχιστων ορίων αμοιβών.

Χάρη στη συμφωνία αυτή το Συμβούλιο μπορεί να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.