200,9 εκατ. ευρώ για την προώθηση αγροτικών προϊόντων

200,9 εκατ. ευρώ για την προώθηση αγροτικών προϊόντων
Το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει 200,9 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθησης των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. 

Το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική προώθησης του 2020, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή, περιγράφει τις κύριες προτεραιότητες αυτής της υποστήριξης. Η πολιτική της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον κλάδο να επωφεληθεί από την αναπτυσσόμενη και ολοένα πιο δυναμική παγκόσμια αγορά γεωργικών προϊόντων διατροφής, να αυξήσει τη γνώση για τα συστήματα ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη βιολογική παραγωγή και να βοηθήσει τους παραγωγούς στην περίπτωση διατάραξης της αγοράς.

Ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Phil Hogan δήλωσε σχετικά: « Η φήμη της Ευρώπης στον κόσμο για τα αγροδιατροφικά προϊόντα είναι ασύγκριτη. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων διατροφής στον κόσμο. Η πολιτική προώθησης της ΕΕ, με αυξανόμενο προϋπολογισμό, υποστηρίζει τους παραγωγούς της ΕΕ να κάνουν γνωστά τα προϊόντα τους τόσο στην ΕΕ όσο και εκτός αυτής, αλλά και να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της αγοράς, αυξάνοτνας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προϊόντα τους. Οι ισχύουσες εμπορικές συμφωνίες δημιουργούν επίσης τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αύξηση των εξαγωγών τους σε αναπτυσσόμενες αγορές. Η πρόσφατη σύναψη της διμερούς συμφωνίας ΕΕ-Κίνας για τις γεωγραφικές ενδείξεις αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα των προσπαθειών της Επιτροπής για τη δημιουργία ευκαιριών για τους παραγωγούς και τα προϊόντα υψηλής ποιότητας της ΕΕ».

Το 2020, περισσότερο από το ήμισυ του προϋπολογισμού (118 εκατ. ευρώ) θα διατεθεί σε εκστρατείες που θα στοχεύουν αγορές εκτός της ΕΕ, με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, όπως ο Καναδάς, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Κορέα, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στους επιλέξιμους τομείς περιλαμβάνονται αυτός των γαλακτοκομικών προϊόντων και των τυριών, οι επιτραπέζιες ελιές και το ελαιόλαδο και οι οίνοι. Αναμένεται ότι επιλεγμένες εκστρατείες θα οδηγήσουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ και στην κατανάλωση αυτών των προϊόντων, επίσης στην αύξηση της φήμης τους και στη βελτίωση του μεριδίου αγοράς τους στις παραπάνω χώρες.

Οι εκστρατείες στόχο έχουν επίσης την ενημέρωση των καταναλωτών, τόσο την ΕΕ όσο και παγκοσμίως, για τα διάφορα συστήματα ποιότητας και τις ετικέτες της ΕΕ, όπως οι γεωγραφικές ενδείξεις ή τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. Οι εκστρατείες θα δώσουν επίσης έμφαση στην ανάδειξη υψηλών προτύπων ασφάλειας και ποιότητας, καθώς και στην ποικιλομορφία και τις παραδοσιακές πτυχές των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ.

Τέλος, στο εσωτερικό της ΕΕ, θα δοθεί έμφαση στην προώθηση της υγιεινής διατροφής και στην αύξηση της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων και λαχανικών στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τις μελλοντικές εκστρατείες για το 2020 θα δημοσιευθούν τον Ιανουάριο του 2020.

Ένα ευρύ φάσμα φορέων, όπως επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών και ομάδες που είναι επιφορτισμένες με δραστηριότητες προώθησης γεωργικών προϊόντων διατροφής, είναι επιλέξιμες για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης και υποβολής προτάσεων.

Τα λεγόμενα «απλά» προγράμματα μπορούν να υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους οργανισμούς από την ίδια χώρα της ΕΕ. τα «πολυπρογράμματα» προέρχονται από τουλάχιστον δύο εθνικές οργανώσεις, από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή από μια ή περισσότερες ευρωπαϊκούς οργανώσεις.

Για το 2020, θα διατεθούν 100 εκατ. ευρώ για τα απλά προγράμματα και 91,4 εκ. ευρώ για τα πολυπογράμματα.

Ένα πρόσθετο ποσό ύψους 9,5 εκατ. ευρώ προορίζεται για πρωτοβουλίες της Επιτροπής. Αυτές περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε εκθέσεις και εκστρατείες επικοινωνίας, καθώς και σε διπλωματικές πρωτοβουλίες, υπό την ηγεσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη και συμπληρώνονται από μια αντιπροσωπεία επιχειρηματιών. Αυτές οι πρωτοβουλίες θα ενισχυθούν περαιτέρω με επιπλέον 17,2 εκατ. ευρώ που είναι διαθέσιμα από τα πολυπρογράμματα του 2019.

Πρόκειται για μια πρόσθετη στήριξη για το τυρί και το βούτυρο, καθώς και για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές, στο πλαίσιο μιας απαιτητικής παγκόσμιας αγοράς.