Τροποποίηση επί των αποτελεσμάτων για την μεταποίηση, εμπορία γεωργικών προϊόντων

Τροποποίηση επί των αποτελεσμάτων για την μεταποίηση, εμπορία γεωργικών προϊόντων
Τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης μετά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1, του Υπομέτρου 4.2, του ΠΑΑ 2014-2020.  

Συγκεκριμένα, με Απόφαση του γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χ. Κασίμη, τροποποιείται η απόφαση του ΥπΑΑΤ ως προς τον Πίνακα Ι «ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ», τον πίνακα ΙΙ «ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» και τον πίνακα ΙΙΙ «ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» του Παραρτήματος, μετά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του ΠΑΑ 2014-2020.

Στους φορείς που υπέβαλαν ενδικοφανή προσφυγή στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ΕΦΔ σχετικά με το αποτέλεσμα της εξέτασής της και δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στην απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Ενδικοφανών Προσφυγών, η οποία είναι καταχωρημένη στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η πρόσβαση στο σύστημα είναι δυνατή μέσω του προσωπικού κωδικού του φορέα.

Οι νέοι φορείς, οι οποίοι μετά την εξέταση της προσφυγής τους συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος της παρούσας, προσκομίζουν εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην παράγραφο δ) της παρούσας, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα της 593/37447/31-03-2017 Απόφασης του ΥπΑΑΤ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στην 2285/112754/25-10-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το ίδιο ισχύει και για τους φορείς που ήδη συμπεριλαμβάνονταν στον Πίνακα Ι αλλά δεν προσκόμισαν τα εν λόγω δικαιολογητικά διότι άσκησαν ενδικοφανή προσφυγή κατά του αποτελέσματος της αξιολόγησης της αίτησής τους. Στην περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά εντός του χρονικού διαστήματος αυτού, η αίτηση στήριξης γίνεται μη αποδεκτή

Η προθεσμία για την προσκόμιση των δικαιολογητικών των φορέων της παραγράφου γ) της παρούσας, ξεκινά την 24η-06ου-2019 και λήγει την 05η -07ου -2019. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής και την εξέταση των προσκομισθέντων δικαιολογητικών για το σύνολο των εν δυνάμει δικαιούχων του πίνακα Ι όπως αυτός τροποποιείται με την παρούσα, εκδίδεται η απόφαση ένταξης των εγκεκριμένων αιτήσεων στήριξης στη δράση 4.2.1.

Οι φορείς με κωδικό έργου Γ2ΜΕ-00224, Γ2ΜΕ-00371, Γ2ΜΕ-00576 και Γ2ΜΕ-00946 άσκησαν ενδικοφανή προσφυγή με τρόπο που αντιτίθεται στα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ.3 της 593/37447/31-03-2017 Απόφασης του ΥπΑΑΤ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στο σημείο 6.2.α της 2285/112754/25-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περί αποκλειστικά ηλεκτρονικού τρόπου άσκησης ενδικοφανών προσφυγών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Συγκεκριμένα, για τις εν λόγω προσφυγές έγινε έναρξη υποβολής τους μέσω του ΠΣΚΕ αλλά δεν οριστικοποιήθηκαν εμπρόθεσμα προς υποβολή και έκδοση του αποδεικτικού τους και για τους λόγους αυτούς δεν εξετάστηκαν και τέθηκαν στο αρχείο μας.
στ) Επί των αποφάσεων της Επιτροπής Εξέτασης Ενδικοφανών Προσφυγών δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης νέας ενδικοφανούς προσφυγής.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση και τους πίνακες ΕΔΩ