Συστάσεις για την Δαμασκηνιά

Συστάσεις για την Δαμασκηνιά
Προειδοποιήσεις για τις περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. 

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ (Cydia funebrana Treitschke, Lepidoptera: Tortricidae)

Η 1η πτήση του εντόμου εμφάνισε μέγιστο στην αρχή του μήνα.

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Βέροιας, της Νάουσας και της Σκύδρας έγιναν οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών.

Συνιστάται επέμβαση μόνο όπου για διάφορους λόγους έχουμε μειωμένη καρπόδεση.

Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): o Chlorantraniliprole (2), Fenoxycarb (2): 19-22 Απριλίου o Acetamiprid (2), Deltamethrin (1), Emamectin benzoate (3), Spinetoram (1): 23-25 Απριλίου.