Ροδακινιά: Πτήσεις βλαστορύκτη και ανάρσιας

Ροδακινιά: Πτήσεις βλαστορύκτη και ανάρσιας
Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης για τους παραγωγούς στις περιοχές της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας. 

Η 1η πτήση του Βλαστορύκτη (ΚαρπόκαψαΡοδακινιάς) βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς επίσης, ξεκίνησε και η 1η πτήση της Ανάρσιας σε ορισμένες περιοχές (κυρίως στην Πέλλα), με χαμηλές συλλήψεις. Η έναρξη πτήσης του Φυλλοδέτη αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων προέρχονται από τους Νομούς Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας.

Σε περίπτωση που σκοπεύετε να εφαρμόσετε τη μέθοδο παρεμπόδισης συνεύρεσης των δύο φύλων(matingdisruption), η τοποθέτηση των εξατμιστήρων να γίνει εγκαίρως.

Η μέθοδος αυτή επιδεικνύει καλύτερα αποτελέσματα σε μεγάλους οπωρώνες. Εάν εφαρμοστεί σε μικρούςοπωρώνες είναι πιθανό να χρειαστούν επιπρόσθετες επεμβάσεις με εντομοκτόνα.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυξάνεται εάν εφαρμοστεί επί σειρά συνεχόμενων ετών, σε μεγάλουςκαι απομονωμένους οπωρώνες, με χαμηλούς έως μέτριους πληθυσμούς του εντόμου, σε δέντραομοιόμορφου μεγέθους και μέτριου ύψους.


Δώστε προσοχή στις άκρες (σύνορα), σε κοντινούς εγκαταλειμμένους οπωρώνες και αποφύγετε τηνεφαρμογή της μεθόδου σε απότομες πλαγιές. Οι τέσσερις ακριανές σειρές μπορούν να δεχτούν πίεση απόέντομα γειτονικών οπωρώνων.

Πράσινη αφίδα ροδακινιάς

Οι πρώτες αφίδες εγκαθίστανται με την εκκόλαψη των χειμερινών αυγών στη νέα βλάστηση.

Οι αφίδες έχουν εκατοντάδες φυσικούς εχθρούς, όπως: Aphidoletesaphidimyza, Aphidiuscolemani,Aphidiuservi, Chrysoperlacarneas.l., Adaliabipunctata.

Συστήνεται η χρήση εκλεκτικών εντομοκτόνων για την καταπολέμηση της Πράσινης Αφίδας, ώστε ναδιατηρούνται οι φυσικοί εχθροί στην καλλιέργεια.

Προσβάλλει κυρίως τις τρυφερές κορυφές των νεαρών βλαστών και τα τρυφερά φύλλα μυζώντας χυμούςκαι προκαλώντας συστροφή των φύλλων.

Αποτελεί σημαντικό φορέα ιών προκαλώντας ασθένειες στα φυτά, ενώ τα μελιτώδη αποχωρήματάτους προκαλούν την ανάπτυξη μυκήτων.

Συστήνεται η τακτική παρακολούθηση των οπωρώνων για έγκαιρη διαπίστωση της παρουσίας τωνεντόμων.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανάκαλλιεργητικήπερίοδο): Acetamiprid (2), Deltamethrin (1), Fattyacidpotassiumsalt (4), Flonicamid(2), lambda-Cyhalothrin (2), Paraffinoil (2-4), Pirimicarb (1), Plantoils/ Rapeseedoil (3), Pyrethrins(3), Spirotetramat (2), SulfoxaflorIsoclastactive (1-2).